Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) (ΑΔΑ:6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ.1094/2016 (ΑΔΑ:6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1052/2015

Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α').
(ΑΔΑ:69ΕΡΗ-5Β8)

ΠΟΛ.1057/2017

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:6ΚΦΔΗ-ΙΞΚ)


ΠΟΛ.1216/2014

Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ:7ΦΘΞΗ-Ι6Π) 

ΠΟΛ1105/2014

Καθορισμός φορολογουμένων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. 

ΠΟΛ.1044/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).(ΑΔΑ:Ω5ΟΗΗ-ΜΩΑ)

ΔΕΑΦ 1188383 ΕΞ 2018

«Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών».(ΑΔΑ:6ΣΦΘ46ΜΠ3Ζ-Ζ0Θ)


ΠΟΛ 1245/2013

Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄),όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).

ΠΟΛ.1055/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. (ΑΔΑ:6ΚΨΥΗ-ΛΙΡ)


ΔΕΑΦ Β 1069397/2016

Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. (ΑΔΑ:7ΖΖΕΗ-26Φ )


ΠΟΛ 1143/2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.ΑΔΑ: ΒΙΦ5Η-Ο89