Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων ΑΔΑ:6ΦΥ146ΜΠ3Ζ-ΕΣΙ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1196/2016

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ. 1250/1998. ΑΔΑ: ΨΩΔΡΗ-ΛΤ0  ΣΧΕΤ :Αριθ. 1000887/2569/3/1997 (ΦΕΚ 20 Β'/17.1.1997)


ΠΟΛ.1110/2018

Έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών, κατόπιν της ΠΟΛ.1199/2017 με θέμα «Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Ψυχικού».(ΑΔΑ:ΩΑ0Σ46ΜΠ3Ζ-Π55)


Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/2020

«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου»  ΑΔΑ:ΩΙ7446ΜΤΛΚ-ΗΔΚ


ΠΟΛ 1110/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1093/26.4.2011

ΠΟΛ. 1161/2016

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.(ΑΔΑ:ΩΖ2ΚΗ-ΟΞΙ)


ΠΟΛ 1087/2005

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων» καθώς και για λοιπά θέματα ελέγχου.

ΠΟΛ1046/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1026/26.1.2012

158344/3930/2017

Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου Υλοποίησης Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017.(ΑΔΑ:7ΗΛ54653Π8-ΦΙΓ)


ΠΟΛ.1125/2018

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. ΑΔΑ: 72ΝΖ46ΜΠ3Ζ-Τ46


ΠΟΛ 1143/2004

Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων