Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΦΚΑ/Σ23/7/2020 , Φ1500/οικ.13016/562/2020 , Φ1500/19412/716/2020 , Φ1500/Δ17/40179/1709/2020

«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου»  ΑΔΑ:ΩΙ7446ΜΤΛΚ-ΗΔΚ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΦΚΑ/Σ23/7/2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκανμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΩΑΦΒ46ΜΑΠΣ-2ΜΕ​

Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/2020«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου»  ΑΔΑ:ΩΙ7446ΜΤΛΚ-ΗΔΚ


ΠΟΛ 1196/2016

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ. 1250/1998. ΑΔΑ: ΨΩΔΡΗ-ΛΤ0  ΣΧΕΤ :Αριθ. 1000887/2569/3/1997 (ΦΕΚ 20 Β'/17.1.1997)


ΠΟΛ.1207/2017

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων ΑΔΑ:6ΦΥ146ΜΠ3Ζ-ΕΣΙ


Ε.2193/2020

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου Ε.2175/2020, που αναφέρεται σε αναστολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση. ΑΔΑ:Ω72Φ46ΜΠ3Ζ-5Ξ3


140009/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ:   ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων  ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ


29408/682/2020

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13- 06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274) ΑΔΑ:9ΙΧΨ46ΜΤΛΚ-Θ6Χ


23950/2021

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».ΑΔΑ:6ΧΒΟ46ΜΤΛΚ-ΖΚ1


70033/4014/2019

Διευκρινίσεις επί της αρ. πρωτ. οικ. 32833/1782/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) εγκυκλίου μας με θέμα την πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα. ΑΔΑ: Ω1Κ8465ΧΘΞ-ΓΕΤ


204554/2021

Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ υπ. αριθμ. 7350/14 (ΦΕΚ 807 Β/1.4.2014) : Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) ΑΔΑ: 6Ι9Ι465ΧΘΞ-ΔΛ5


Δ1δ/Γ.Π.14009/2019

Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.1474/9-1-2019 Εγκυκλίου ( ΑΔΑ: ΩΓΦ8465ΦΥΟ-ΔΟ8) «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντΑς του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων».(ΑΔΑ: 7ΧΟΜ465ΦΥΟ-ΔΣΛ)