Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4337/2015 , 4174/2013

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα (ΑΔΑ:6Ε9ΚΗ-7ΚΚ )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1151184/2015

Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας(ΑΔΑ:7ΖΔ4Η-85Ι )


ΠΟΛ.1142/2016

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129/17.10.2015).(ΑΔΑ:6ΠΓΣΗ-ΤΕ4)


Α.1103/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β΄/ 16.1.2014), όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.


Β1/οικ.27850/1387/2016

Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/ 2015).(ΑΔΑ:6ΛΠΞ4653ΟΞ-8ΜΜ)


ΠΟΛ. 1272/2015

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου  8 του  ν. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄/17.10.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών πρός το Δημόσιο   (άρθ. 25 ν.1882/1990).ΑΔΑ: ΩΦΩΓΗ-8ΚΜ


Φ.10035/οικ.48223/1104/2015

Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη (ΑΔΑ:Ψ7ΤΙ465Θ1Ω-ΑΞΘ )


ΔΙΔΠΑ/Φ.4/1/627/2017

Κατανομή μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών προς εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 10 του ν.4337/2015 (Α’ 129).


Φ.80000/36355/1232/2015

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α΄) - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄) (ΑΔΑ:Ψ40Ι465Θ1Ω-ΑΒΟ )


ΝΣΚ/246/2016

Έννοια εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, κατά την έννοια των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015 (Α΄129).

Κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του Ν 4337/2015, ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις, οι οποίες κατά την 12.10.2015, ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου του ως άνω νόμου στην Εθνική Αντιπροσωπεία, είχαν ήδη συζητηθεί, αλλά δεν είχε εκδοθεί ακόμη απόφαση του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου ή είχε μεν εκδοθεί απόφαση, αλλά δεν είχε επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο. ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΠΟΛ 1038/2015

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΠΟΛ.1282/ 31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β'/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων».