Φ.80000/36355/1232/2015

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4337/2015

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α΄) - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄) (ΑΔΑ:Ψ40Ι465Θ1Ω-ΑΒΟ )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.10035/οικ.48223/1104/2015

Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη (ΑΔΑ:Ψ7ΤΙ465Θ1Ω-ΑΞΘ )


Β1/οικ.27850/1387/2016

Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/ 2015).(ΑΔΑ:6ΛΠΞ4653ΟΞ-8ΜΜ)


Φ.1500/οικ.49926/2148/2016

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 για θέματα διαδοχικής ασφάλισης (ΑΔΑ:7ΙΞΒ465Θ1Ω-ΡΞΨ )


ΙΚΑ/Σ22/3/2016

« Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη – συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4337/2015»


1151184/2015

Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας(ΑΔΑ:7ΖΔ4Η-85Ι )


19225/704/2010

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Ρυθμίσεις Προσωπικού ΟΤΑ.


ΠΟΛ.1255/2015

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα (ΑΔΑ:6Ε9ΚΗ-7ΚΚ )


ΔΙΔΠΑ/Φ.4/1/627/2017

Κατανομή μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών προς εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 10 του ν.4337/2015 (Α’ 129).


ΙΚΑ/Σ40/139/2015

«Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β΄) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄) και παροχή οδηγιών.»(ΑΔΑ:6ΖΛΧ4691ΩΓ-Ε97),ΕΓΚ/52/2015


Υ.80000/24506/1853/2011

ΘΕΜΑ :   Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115). ΣΧΕΣ. :  Το με αριθμ. πρωτ. Σ 40/92/23.09.2010 έγγραφο της Υπηρεσίας σας.