Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Σ23/2/428515/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 38416/2022

«Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων σε ασφαλισμένους που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς - Παροχή οδηγιών.»


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

38113/2022

Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης ΣυνταξιούχωνΑΔΑ:6ΔΗΡ46ΜΤΛΚ-ΚΔΜ


38416/2022

Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων ΑΔΑ: ΨΖΒΔ46ΜΤΛΚ-Π12


Σ23/1/75268/2021

« Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά.»


ΙΚΑ/Σ75/1/2016

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία ως Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή βουλευτική σύνταξη από το Δημόσιο.»


ΙΚΑ/Σ75/2/2014

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας από το Δημόσιο.» ΑΔΑ: ΒΙΡΝ4691ΩΓ-ΕΧΖ


ΕΦΚΑ/Σ22/5/2019

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών»  ΑΔΑ: 67Ζ7465ΧΠΙ-ΝΩΖ


Δ.ΑΣΦ/316/725222/2019

«Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα.»(ΑΔΑ:6ΗΣΣ465ΧΠΙ-ΑΨΑ)


ΙΚΑ/Α20/251/97/2013

ΙΚΑ/ΕΓΚ.47/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΨ4691ΩΓ-ΝΓΓ): «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ .ETEAM ) χρόνου που αντιστοιχεί στην θητεία Βουλευτών, Υπουργών, Υφυπουργών και των Αιρετών Προέδρων    Κοινοτήτων    ,    Δημάρχων    και   Νομαρχών ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.8 περ. β' του Ν.3863/2010 , όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ.Ζ' του Ν.4052/2012»

ΙΚΑ/Σ50/12/2009

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ασφαλιστικού οργανισμού κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στον επιζώντα των συζύγων που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε οργανισμού, καταβάλλεται η σύνταξη εφόσον δεν εργάζεται ή δεν απασχολείται ή δε λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. Στην περίπτωση που εργάζεται ο επιζών των συζύγων ή απασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, η σύνταξη περιορίζεται στο 50% της σύνταξης λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Μετά τη συμπλήρωση του ορίου αυτού, ο επιζών λαμβάνει το 70% της σύνταξης αυτής.Σχετ.η 505/2008 Γν.ΝΣΚ

Κ3/118586/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-6169/Β/25.10.2023:Στην υπό στοιχεία Κ3/118586/23.10.2023 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 6133/2023) στη σελίδα 68598/Α’ στήλη, στο σημείο 7. α) διορθώνεται το εσφαλμένο εκ παραδρομής από: «7. α) Η θητεία των Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. διαρκεί τέσσερα (4) έτη και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Ο ορισμός και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ» και διαμορφώνεται ως εξής: «7. α) Η θητεία των Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. διαρκεί τέσσερα (4) έτη και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Ο ορισμός και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. Η τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».