Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4430/2016

Συμβάσεις καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης άρθρων όγδοο και ένατο  N.4506/2017-ΦΕΚ:191/Α/12.12.2017, άρθρου 63  Ν.4430/2016-ΦΕΚ:205/Α/2016, άρθρου 97  N.4368/2016, άρθρου 44 N.4403/2016  και άλλες διατάξεις.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.425.1/6/235888/1993

Στρατολογικοί Πίνακες

Ν.4961/2022-ΦΕΚ:146/Α/27.07.2022:Άρθρο 115-παρ.9: Η υπό στοιχεία Φ.425.1/6/235888/22.7.1993 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 595), περί κατάρτισης στρατολογικών πινάκων καταργείται.

-Ν.4961/2022-ΦΕΚ:146/Α/27.07.2022:Άρθρο 116-παρ.4 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 του Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022): «4. Η ισχύς των άρθρων 60, 62, της παρ. 2 του άρθρου 114, των παρ. 1, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 115 αρχίζει την 1η.1.2023.».


Φ.28700/17573/1993

Καθορισμός Τύπου Προξενικού Μητρώου

Ν.4961/2022-ΦΕΚ:146/Α/27.07.2022:Άρθρο 115-παρ.7: Η υπό στοιχεία Φ. 28700/17573/9.9.1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β’ 746 και Β’ 829 διόρθωση σφάλματος), περί καθορισμού του τύπου του Προξενικού Μητρώου καταργείται.

-Ν.4961/2022-ΦΕΚ:146/Α/27.07.2022:Άρθρο 116-παρ.4 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 του Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022): «4. Η ισχύς των άρθρων 60, 62, της παρ. 2 του άρθρου 114, των παρ. 1, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 115 αρχίζει την 1η.1.2023.».


4172/2013/ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ (ΑΡΘΡΑ 59-64 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ Ν.4172/2013-ΦΕΚ:167/Α/23.07.2013)


Ν.2239/1994

Περί σημάτων.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 183 ΤΟΥ Ν.4072/2012-ΦΕΚ:86/Α/11.04.2012.


Φ.28700/17574/1993

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, κλπ. μεταβολών στα μητρώα αρρένων

Ν.4961/2022-ΦΕΚ:146/Α/27.07.2022:Άρθρο 115-παρ.6: Η υπό στοιχεία Φ.28700/17574/9.9.1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β’ 746), περί καθορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών και λοιπών μεταβολών στα μητρώα αρρένων καταργείται.

-Ν.4961/2022-ΦΕΚ:146/Α/27.07.2022:Άρθρο 116-παρ.4 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 του Ν.5003/2022-ΦΕΚ:230/Α/14.12.2022): «4. Η ισχύς των άρθρων 60, 62, της παρ. 2 του άρθρου 114, των παρ. 1, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 115 αρχίζει την 1η.1.2023.».


KYA 3848/2015

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τροποποιήθηκε με τις: 120114/2023-ΦΕΚ:7088/Β/15.12.2023, οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5465/2021-ΦΕΚ:2484/Β/10.06.2021, οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1982/2020-ΦΕΚ:1090/Β/31.03.2020, οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3106/2019-ΦΕΚ:1281/Β/15.04.2019, οικ.9289/2017-ΦΕΚ:3025/Β/01.09.2017 και Αριθμ.οικ.10383/2016-ΦΕΚ:2891/Β/12.09.2016.


Ν.718/1977

Περί Εκτελωνιστών

Καταργήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 46 του Ν.4955/2022-ΦΕΚ:139/Α/14.07.2022.


Ν.1295/1982

Περί Εθνοφυλακής

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 ΤΟΥ Ν.5018/2023-ΦΕΚ:25/Α/09.02.2023.


Ν.4458/1965

Περί βιομηχανικών Περιοχών.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.2545/1997-ΦΕΚ:254/Α/15.12.1997


ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019

Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/53457/780/2023-ΦΕΚ:3203/Β/15.05.2023.