100754/Σ.30775/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Δ.15/Δ΄/44797/1191/2019 , Δ.15/Δ΄/oικ.61080/1692/2018 , ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/2019

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/2019

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).(ΑΔΑ:6ΑΗΙ465ΧΠΙ-ΕΝ3)


45857/772/2017

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.


οικ.55248/1295/2018

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».


Δ.15/Δ΄/44797/1191/2019

Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016. ΑΔΑ: Ω5ΨΙ46ΜΤΛΚ-ΣΛΓ


ΟΓΑ/14/2007

Μητρώο εργοδοτών-Ασφαλιστικές εισφορές


ΤΣΜΕΔΕ/ΕΙΣΦΟΡΕΣ/2008

Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 2008


7013/2933/024/2014

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ


111482/0092/2016

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.


Φ.10043/19893/606/2017

Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης.(ΑΔΑ:6ΧΜΠ465Θ1Ω-Λ96)


ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/68/106826/2019

Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξούχων του ΕΤΑΑ - π.ΤΣΑΥ