Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

10109 οικ./2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4447/2016, 4938/2022, 4412/2016
ΦΕΚ: 2449/Β/24.04.2024

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως Αναθέτουσας Αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα των κτηρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

34921/2022

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα των κτιρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.

10109 οικ./2024 ΦΕΚ: 2449/Β/24.04.2024 ( Άρθρο 11 Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αρ. 34921/13.7.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως Αναθέτουσας Αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα των κτηρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.» (Β’ 3753))

 


Αριθμ. 231708/2021

Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1α του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)


Αριθμ Φ25/70826/5824/2003

«Εγκριση Κανονισμών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ) σύναψης συμβάσεων προμηθειών.(Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016)


ΠΔ 327/1995

Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

(Καταργήθηκε με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016)


396/2019

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγομένων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016)


Δ17γ/05/108/ΦΝ 439/2010

Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.(Καταργήθηκε με το νόμο 4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016)


ΕΑΑΔΗΣΥ/179/2016

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

134/2017- ΦΕΚ: 66/Α/2018 -Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.


20892,20893,20894/2007

Αριθμ. Φ32/οικ.20892/1600 Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αριθμ. Φ32/οικ.20893/1601 Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αριθμ. Φ32/οικ.20894/1602  Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.(Οι 20892 και 20893 καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016)


ΕΑΑΔΗΣΥ/174/2017

Θέμα: Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.


134/2017

Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.