1011294/70/Α0013/2004

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2961/2001
ΦΕΚ: 263/Β/10.02.2004

Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν. 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2020/2023

«Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄ 266) και την παραγραφή των υποθέσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών». ΑΔΑ:Ψ4Τ046ΜΠ3Ζ-76Υ


Ε.2033/2023

«Παροχή οδηγιών για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας που οφείλουν τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 ν. 2961/2001 ΑΔΑ:9ΓΒΑ46ΜΠ3Ζ-Η4Ρ


65456/2023

Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023. 


218432/2023

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 65456/2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023» (Β’ 704).


Αριθ. 1009662/168/Α0012/2004

Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 Ν. 2238/1994.


ΠΟΛ 1104/2012

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1028/2009

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1006/2008

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2008 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ 1159/2010

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

1073027/4380/902/A0014/ΠΟΛ 1105/2006

«Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες».