Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2961/2001

«Παροχή οδηγιών για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας που οφείλουν τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 ν. 2961/2001 ΑΔΑ:9ΓΒΑ46ΜΠ3Ζ-Η4Ρ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2020/2023

«Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄ 266) και την παραγραφή των υποθέσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών». ΑΔΑ:Ψ4Τ046ΜΠ3Ζ-76Υ


1011294/70/Α0013/2004

Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν. 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού


65456/2023

Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023. 


218432/2023

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 65456/2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023» (Β’ 704).


Ε.2077/2022

Παροχή οδηγιών για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ (άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4972/2022 ( Α΄181)) ΑΔΑ: 686Λ46ΜΠ3Ζ-ΩΨΑ


Ε.2179/2019

Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α΄) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή ΑΔΑ:7ΧΕΟ46ΜΠ3Ζ-ΨΜ5


25604/2023

Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ’ αριθμ. 73160/2022 Υπουργικής Απόφασης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2023 ΑΔΑ:933346ΜΑΠΣ-Ζ9Σ


ΠΟΛ 1265/2013

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».

Ε.2094/2022

«Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή» ΑΔΑ:6Ω0Π46ΜΠ3Ζ-ΣΧΓ


ΠΟΛ 1151/2013

Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση απαλλαγής α  κατοικίας με βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2011