Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4808/2021 , 3996/2011
ΦΕΚ: 5978/Β/20.12.2021

Ρυθμίσεις ζητημάτων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, την παράσταση των μερών και την απόδειξη ενώπιον του Σ.Ε.Π.Ε. για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά το άρθρο 18 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

Σχετικά Έγγραφα

82063/2021

Υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, καθώς και σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).


Φ.60000/61782/12004/2021

Μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του ν. 4808/2021 (Α’ 101).


οικ. 98490/2021

Καθορισμός του ελάχιστου κόστους της παρ. 4 του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την τηλεργασία.


47972/2021

Xορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την προστασία της οικογένειας. ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/181/οικ.17714/2021

Διατάξεις του ν.4808/2021 (Α’ 101) σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας - Γνωστοποίηση εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  ΑΔΑ: 6Η1746ΜΤΛ6-ΑΜ2


Ε.2128/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 (Α’ 101/19-6-2021). ΑΔΑ:ΨΘ8Λ46ΜΠ3Ζ-Θ7Π


Ε.2149/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 67,129, 146, 147, 148, 149, 151 & 158 ν.4808/2021 (Α' 101/19-6-2021) ΑΔΑ:ΩΤΧ646ΜΠ3Ζ-6Τ7


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/2021

Ν. 4808/2021«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» - Ν. 4830/2021 - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων ΑΔΑ:ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ


ΕλΣυν.Τμ.Μειζ-Επταμ.Συνθ/4561/2013

Προγραμματική σύμβαση-αίτηση αναθεώρησης-απαράδεκτο:Ήδη με την κρινόμενη αίτηση ο Δήμος … ισχυρίζεται ότι έκτακτα πραγματικά περιστατικά και λόγοι ανωτέρας βίας τον παρεμπόδισαν να προβεί στην κατάθεση της αιτήσεως ανακλήσεως εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, παρά την καταβολή εκ μέρους του της οφειλόμενης προσοχής και επιμέλειας, δεδομένου ότι ο αρμόδιος για την κατάθεση της αιτήσεως αυτής υπάλληλος του Δήμου ασθένησε αιφνιδίως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία (βλ. σχετικά: α) το από 30.10.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κτηριακών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής του Δήμου …, στο οποίο αναφέρεται ότι επιφορτισμένος με την κατάθεση της αιτήσεως ανακλήσεως υπάλληλος ήταν ο μηχανικός της Διεύθυνσης Κτηριακών Έργων …., β) την από 31.10.2013 βεβαίωση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου περί απουσίας του εν λόγω υπαλλήλου από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια κατά το διάστημα από 20.8.2013 έως 21.8.2013 και γ) το σχετικό από 20.8.2013 ιατρικό πιστοποιητικό του χειρούργου οδοντιάτρου ….). Ο ως άνω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον δεν έλαβε χώρα στην εν λόγω Υπηρεσία ασυνήθιστο και απρόβλεπτο γεγονός που είχε ως συνέπεια να καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, η απουσία δε υπαλλήλου, λόγω ασθένειας, από την Υπηρεσία, γεγονός πολύ σύνηθες, δε δικαιολογεί την επίκληση εκ μέρους της συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας που παρακωλύει την εμπρόθεσμη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Τούτο, διότι σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία υπέχει υποχρέωση προς αναπλήρωση των μη δυνάμεων να ασκήσουν, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για οιονδήποτε λόγο απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντά τους υπαλλήλων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της και προς αποτροπή των επερχομένων εις βάρος της δυσμενών δικονομικών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, ορθώς κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι η αίτηση ανακλήσεως ήταν απορριπτέα ως εκπροθέσμως ασκηθείσα, ενώ αβασίμως προβάλλεται ενώπιον του παρόντος Τμήματος ο πρόσθετος ισχυρισμός ότι η αίτηση αυτή κατατέθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών, λόγω αναστολής των προθεσμιών άσκησης των πάσης φύσεως ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, συνεπώς, έπρεπε να εξετασθεί από το VI Τμήμα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθόσον, σύμφωνα με όσα έχουν προεκτεθεί, η αναστολή αυτή δεν ισχύει για την προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ανακλήσεως κατά πράξεων του Κλιμακίου ενώπιον του αρμοδίου για τον προσυμβατικό έλεγχο VI Τμήματος. Κατόπιν τούτων, οι αιτήσεις αναθεωρήσεως α) του Δήμου … και β) της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας με την επωνυμία «…» πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες. Ακολούθως, πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος από την «…» παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


ΕΣ/ΚΛΙΜ.Ζ/243/2017 (ΣΤ΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

Παροχή υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς, από και προς τις Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών, των εντύπων ασφαλείας, που εκδίδονται ή εκτυπώνονται από τη Δ-νση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/Α.Ε.Α(..)Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος, με το 3022/17/3-ρο΄/1.9.2017 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., σχεδίου σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Κλιμακίου αυτού. Επισημαίνεται ότι α) ο όρος του άρθρου 3 του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο «Αναπροσαρμογή της τιμής ανά διακινούμενο ειδικό κιβώτιο ή σάκο δύναται να υπάρξει μόνο κατόπιν έγγραφής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και εφόσον αυτή (αναπροσαρμογή) επιβάλλεται από ιδιαιτέρως σημαντικούς λόγους»,  έχει την έννοια ότι επιτρέπεται, κατ’ ενεργοποίηση αυτού, μόνο η μείωση της συμφωνηθείσας τιμής μονάδας, όχι δε και η αύξηση αυτής, δεδομένου ότι σχετική πρόβλεψη δεν είχε περιληφθεί ούτε στη διακήρυξη ούτε στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του ελεγχόμενου διαγωνισμού, β) ο όρος του άρθρου 17 του ελεγχόμενου σχεδίου περί της δυνατότητας τροποποίησης της σύμβασης κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, «ιδίως εφόσον η ανάγκη τροποποίησής της οφείλεται σε περιστατικά που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, παρά την επιμέλειά της ή σε γεγονότα ανώτερης βίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθεί η συνολική φύση της και δεν θα επεκταθεί σημαντικά το αντικείμενό της», έχει την έννοια ότι η, κατ’ ενεργοποίηση αυτού, τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σύναψης τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης που τάσσονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις και γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και γ) σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τροποποίηση της ελεγχόμενης σύμβασης, κατ’ επίκληση νομοθετικής διάταξης, γενικής αρχής ή συμβατικού όρου, θα κριθεί ως προς τη νομιμότητά της διά της υποβολής σχετικού σχεδίου σύμβασης στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.