Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4808/2021

Xορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την προστασία της οικογένειας. ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2128/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 (Α’ 101/19-6-2021). ΑΔΑ:ΨΘ8Λ46ΜΠ3Ζ-Θ7Π


Ε.2149/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 67,129, 146, 147, 148, 149, 151 & 158 ν.4808/2021 (Α' 101/19-6-2021) ΑΔΑ:ΩΤΧ646ΜΠ3Ζ-6Τ7


Ε.2154/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ' ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.27/1975 (Α' 77) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 147 ΤΟΥ ν. 4808/2021 (Α' 101)ΠΕΡΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΖΖ46ΜΠ3Ζ-36Ε


Ε.2126/2021

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 150 του ν. 4808/ 2021(Α’ 101/19-06-2021) «Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001» ΑΔΑ: 6ΧΑ646ΜΠ3Ζ-ΠΒΞ


4144/0092/2016

Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη - αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998.

Καταργείαται με την παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν.4808/2021, ΦΕΚ: 101/Α/19.06.2021


ΠΟΛ.1241/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).(ΑΔΑ:7ΣΞ646ΜΠ3Ζ-Β4Ω )


Δ30/Α3/51508/2021

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 ΑΔΑ:93ΒΒ465ΧΘΞ-ΓΓΑ


91181/2021

Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2527/1999, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως με το άρθρα 2, 5, 6 και 7 του ν. 4726/2020 (Α΄181) του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α΄26). ΑΔΑ:ΨΕΝΛ4653Π4-Μ1Λ


(ΕΕ) C-465/2011

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2012 [αίτηση του Krajowa Izba Odwoławcza (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Forposta SA, ABC Direct Contact Sp. z o.o. κατά Poczta Polska SA (Οδηγία 2004/18/ΕΚ — Άρθρο 45, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ' — Οδηγία 2004/17/ΕΚ — Άρθρα 53, παράγραφος 3, και 54, παράγραφος 4 — Δημόσιες συμβάσεις — Τομέας υπηρεσιών ταχυδρομείου — Κριτήρια αποκλεισμού από τη διαδικασία του διαγωνισμού — Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα — Προστασία του δημοσίου συμφέροντος — Εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού)


3686/2020

Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 3449/2021 ΦΕΚ: 1482/Β/13.04.2021.Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.