Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4919/2022

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022) ΑΔΑ:6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ

Σχετικά Έγγραφα

68281/2022

Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.


ΠΟΛ.1085/2017

Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.(ΑΔΑ:ΩΛΣ5Η-ΚΘΠ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΔΟΑ/33795/2008

ΘΕΜΑ: α) Παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, που χορηγήθηκαν από φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησης τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. β) Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου


90043/2021

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.

Ν.4919/2022- ΦΕΚ: 71/Α/7.4.2022 άρθρο 59 παρ.γ: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: γ) η υπ’ αριθμ. 90043/10.8.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. (Β΄ 4066).


44070/2022

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.

96618/2022- ΦΕΚ: 5290/B/13.10.2022 -Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226).


90043/2021/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ν.4919/2022- ΦΕΚ: 71/Α/7.4.2022 άρθρο 59 παρ.γ: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: γ) η υπ’ αριθμ. 90043/10.8.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. (Β΄ 4066).

Στο Παράρτημα Ι προστίθενται  Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) με την 138352/2021, ΦΕΚ: 6054/Β/20.12.2021:


ΕλΣυν/Ε Κλ/142/2010

Μη νόμιμη η διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου, καθόσον μη νομίμως αποκλείστηκε η πρώτη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση, αφού η αναφορά του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης στο σώμα της εγγυητικής επιστολής, ακόμα και χωρίς την προσθήκη της εταιρικής επωνυμίας αυτής συνιστούσε ήδη επαρκή και σαφή, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του ν.3669/2008, ένδειξη υπέρ ποιας εταιρείας έχει εκδοθεί η εγγυητική αυτή επιστολή, μη καταλειπομένης αμφιβολίας περί της ταυτότητας αυτής κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις. Το VI Τμήμα με την 1890/2010 απόφασή του δεν ανακάλεσε την προμνησθείσα Πράξη του Κλιμακίου.


ΝΣΚ/223/2017

Εγγραφή κοινοπραξιών στο Γ.Ε.ΜΗ.  1. Μετά την ισχύ του ν. 4072/2012 οι κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, οι κοινοπραξίες με μορφή αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα και οι ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας, εγγράφονται υποχρεωτικώς στο Γ.Ε.ΜΗ. (πλειοψ.). 2. Η κοινοπραξία του ερωτήματος, ως ένωση προσώπων, που δραστηριοποιείται στις συναλλαγές, αποτελεί αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα και εγγράφεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί ομορρύθμου εμπορικής εταιρίας (πλειοψ.). 3. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση εγγραφής της κοινοπραξίας και παραλείπεται η εκ μέρους του υποχρέου ή τρίτου, έχοντος ειδικό έννομο συμφέρον , υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης προβαίνει αυτεπαγγέλτως σ' αυτήν και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπρόσωπους το πρόστιμο του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 (ομοφ). 4. Οι υπηρεσίες τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι αρμόδιες να αποφανθούν, κατ΄ εφαρμογή των κριτηρίων εμπορικότητας, εάν μια κοινοπραξία ασκεί ή όχι εμπορική δραστηριότητα (πλειοψ).


ΠΟΛ.1187/2018

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.


ΝΣΚ/142/2019

Εάν, ενόψει νέων κρίσιμων και οψιγενών στοιχείων καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, ασκεί επιρροή στην υποχρέωση της διοίκησης του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομίας (Κε.Δ.Α.Κ.) για συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση, μεταγενέστερη δήλωση του νικήσαντος διαδίκου περί μη αποδοχής της απόφασης πρόσληψής του ή μπορεί να εκτιμηθεί ως παραίτηση, οπότε τίθεται θέμα πρόσληψης του αρχικά προσληφθέντος άλλου συνυποψηφίου και από πότε, καθώς και εάν επί αλλαγής του φυσικού προσώπου, που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ., ως Πρόεδρος τούτου, να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες, απαιτείται ή όχι η έκδοση νέας προς τούτο απόφασης του ως άνω Δ.Σ. (...)