Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020 , 4635/2019 , 32066 ΕΞ 2020
ΦΕΚ: 1591/Β/20.04.2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 32066/13-11-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α' 184)» (Β' 5123).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

32066 ΕΞ 2020

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).


21540 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32066/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)» (Β΄ 5123).


54086/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.


Α1ε/Γ.Π.οικ. 74017/2020

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)


18558/2022

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).


4868/Δ1.1578/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’  184).


ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40897/2630/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).


33150/2020

«Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (άρ. 90 του ν. 4727/2020) - Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης».ΑΔΑ:ΩΜΜΔ46ΜΤΛΠ-Ε6Π


37935 ΕΞ 2022

Ένταξη της Τράπεζας της Ελλάδος στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184).


2417/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας» (Β’ 4595).