Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 2877/Β/07.06.2022

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32066/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)» (Β΄ 5123).

Σχετικά Έγγραφα

32066 ΕΞ 2020

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).


10524 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 32066/13-11-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α' 184)» (Β' 5123).


33150/2020

«Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (άρ. 90 του ν. 4727/2020) - Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης».ΑΔΑ:ΩΜΜΔ46ΜΤΛΠ-Ε6Π


122368/2016

Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών.


54086/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.


οικ.54838/Δ5.2467/2016

Ζητήματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατά το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση της Υ.Α. του αρ.4. παρ.3 του ν. 4430/2016.(ΑΔΑ:7ΨΨ9465Θ1Ω-4ΣΣ)


Α1ε/Γ.Π.οικ. 74017/2020

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)


4868/Δ1.1578/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’  184).


ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40897/2630/2021

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).


466 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/ 15.06.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747).