Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020 , 4635/2019
ΦΕΚ: 5123/Β/19.11.2020

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

Σχετικά Έγγραφα

33150/2020

«Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (άρ. 90 του ν. 4727/2020) - Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης».ΑΔΑ:ΩΜΜΔ46ΜΤΛΠ-Ε6Π


Α1ε/Γ.Π.οικ. 74017/2020

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)


οικ. 48690/1476/2020

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας. 


40000/1269/2020

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), για την Περιφέρεια Αττικής, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 5η Οκτωβρίου 2020.


44921/1377/2020

Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.


2652/2020

Ανάθεση ανάπτυξης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Υποδομών και σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Καθοδήγησης για τη διαμόρφωση των απαιτήσεων και για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ανάπτυξης του Εθνικού Μητρώου Υποδομών.


15660/2020

Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).


121/634/2020

Πλαίσιο των Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην Εφαρμογή του Μητρώου Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής.

1013/694/2020- ΦΕΚ: 3727/Β/7.9.2020:Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην Εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και τροποποίηση της υπ' αρ. 121/ 634/30-01-2020 απόφασης (Β' 715).


οικ.54838/Δ5.2467/2016

Ζητήματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατά το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση της Υ.Α. του αρ.4. παρ.3 του ν. 4430/2016.(ΑΔΑ:7ΨΨ9465Θ1Ω-4ΣΣ)


1013/694/2020

Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην Εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και τροποποίηση της υπ' αρ. 121/ 634/30-01-2020 απόφασης (Β' 715).

1201/708/2020, ΦΕΚ: 4043/Β/21.09.2020: Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727).