Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4738/2020 , 4354/2015
ΦΕΚ: 4206/Β/08.08.2022

Καθορισμός αποδοχών των νομικών συμβούλων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

Σχετικά Έγγραφα

2/23/2021

Καθορισμός μορφής αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας των νομικών προσώπων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 4738/2020.


Ε.2196/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-265 ΚΑΙ 308 ΤΟΥ Ν. 4738/2020 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α΄ 207/27-10-2020) ΑΔΑ:ΨΛ3Β46ΜΠ3Ζ-Ν45​


4027 ΕΞ 2022

Καθορισμός των λεπτομερειών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του Μέρους πρώτου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α΄ 207) στο πλαίσιο της λειτουργίας των Επαγγελματικών Φορέων.


96550 ΕΞ 2021

Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του άρθρου 217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207).


4009 ΕΞ 2022

Καθορισμός των λεπτομερειών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του Μέρους πρώτου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α΄ 207) στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κ.Ε.Υ.Δ. και Γ.Ε.Υ.Δ.


76219 ΕΞ 2021

Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).


17290 ΕΞ 2021

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207).


2252.1.1/77898/2020

Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207).


ΕΑΑΔΗΣΥ/6195/2020

“Δημοσίευση ν. 4738/2020 (A 207). Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016”.ΑΔΑ:ΨΟΟ8ΟΞΤΒ-Θ40


26400 ΕΞ 2021

Καθορισμός του ελάχιστου περιεχομένου της προβλεπόμενης στο άρθρο 48 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) έκθεσης του εμπειρογνώμονα, καθώς και των διαδικασιών που πρέπει να τηρήσει για την κατάρτιση της έκθεσής του.