Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2741/1999
ΦΕΚ: 685/Β/30.05.2003

Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν την κατάσχεση τροφίμων και την διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631/2021

Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης.


86768/2018

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/2017), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 


34258οικ/2002

Πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993.


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ:8690/2023

Α) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου Β) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας Γ) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), ν. 4990/2022, (ΦΕΚ Α΄ 210)  ΑΔΑ:91ΟΚ46ΜΤΛ6-57Ω


Π.Δ.126/2012

Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο .


Ν. 1734/1987

Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις


32031/3643/13/2014

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP.


Γ.Π. οικ. 6836/2022

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631/29-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης» (Β’ 5117).


83010/4098/2017

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».(Καταργήθηκε με την 117384/2017, ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017)


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/226/2006

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης...Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι διαπιστώθηκαν ουσιώδεις πλημμέλειες στην ελεγχόμενη διαδικασία λόγω παράλειψης της αναθέτουσα αρχής να αποστείλει εγκαίρως, πριν από τη δημοσίευση της ημερομηνίας μετάθεσης του διαγωνισμού στον ελληνικό τύπο και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, τη σχετική ανακοίνωση μετάθεσης της αρχικώς ορισθείσας με την προκήρυξη ημερομηνίας του διαγωνισμού στην Ε.Ε.Ε.Κ., καθώς επίσης και λόγω παράλειψης της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού επί των ενστάσεων-προσφυγών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλημμέλειες, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στη νομιμότητα όλων των επόμενων σταδίων του διαγωνισμού, συνεπώς και στην πράξη κατακύρωσης. Κατά συνέπεια, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των αναδόχων.