ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ:8690/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4990/2022 , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604/2023 , ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/2023

Α) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου Β) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας Γ) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), ν. 4990/2022, (ΦΕΚ Α΄ 210)  ΑΔΑ:91ΟΚ46ΜΤΛ6-57Ω

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604/2023

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου ΑΔΑ:ΨΓ4Λ46ΜΤΛ6-ΣΡΩ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ:8690/2023Α) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου Β) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας Γ) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), ν. 4990/2022, (ΦΕΚ Α΄ 210)  ΑΔΑ:91ΟΚ46ΜΤΛ6-57Ω


ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/2023

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου. 


ΓΓΑΔΔΤ 329/6770/2023

Προσδιορισμός και εξειδίκευση των προσόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και του τρόπου πλήρωσης της θέσης του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στους φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4990/2022 (Α’ 210). 


ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996/οικ.6766/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-1-2023 (Β’ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ64ΘΨ) απόφασης με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου». 


101269/2021

Ρυθμίσεις ζητημάτων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, την παράσταση των μερών και την απόδειξη ενώπιον του Σ.Ε.Π.Ε. για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά το άρθρο 18 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).


121/2003

Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν την κατάσχεση τροφίμων και την διαδικασία υποβολής ενστάσεων.


Ν. 1734/1987

Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις


Π23ΜΕΤ-38227/2021

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode) για τους πιστοποιημένους μεταφραστές του «Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών.


86768/2018

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/2017), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 


Π.Δ.126/2012

Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο .