Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4795/2021 , 127/2017 , 4622/2019
ΦΕΚ: 3397/Β/28.07.2021

Διαπίστωση σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1358/193758/2020

Διαπίστωση σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019 (Α΄133), και πρόβλεψη νέας αρμοδιότητας.


115223/2021

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019.


2523 ΕΞ 2021

Προσδιορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).


38151 ΕΞ 2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .


Α1ε/ΓΠ/οικ.68338/2019

Καθορισμός αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Υγείας που μεταφέρονται και ασκούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου των άρθρων 38 και 39 του ν. 4622/2019 (Α'133).

Καταργήθηκε με την Α1ε/Γ.Π.οικ. 1501/2020, ΦΕΚ: 222/Β/2020


ΝΣΚ/73/2021

Διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 39 του ν. 4622/2019.(..)1) Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 και την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν καταργηθεί οι διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του ν. 3528/2007, καθ’ ό μέρος αφορούν στα όργανα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης, εξακολουθούν όμως να έχουν συμπληρωματική εφαρμογή καθ’ ό μέρος ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης (ομόφωνα). 2) Κατά την έννοια των μεταβατικών διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019, ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, πριν την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτή με την έκδοση σχετικού πορίσματος, όσον αφορά στην ένορκη διοικητική εξέταση και προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 125 του Υ.Κ., όσον αφορά στην προκαταρκτική εξέταση, η δε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης μέχρι την περάτωσή τους (κατά πλειοψηφία). Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί η ανάγκη διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης πριν την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά δεν έχει ανατεθεί σε υπάλληλο μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας, η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ομόφωνα).


371899/2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


7678/2020

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Τουρισμού.


οίκ. 46716/28/2020

Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 


139240/Υ1/2020

Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.