Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΑΑΔΗΣΥ,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016, 4914/2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 221 ΚΑΙ 221 Α Ν 4412/2016 ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΝΣ/oικ.6703/ΦΝ466/2018

Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.(ΑΔΑ:6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2018


76441/2022

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 


ΔΝΣβ'/83186/Φ.ΕΓΚ/2017

«Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4497/2017 (Α΄ 171) – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016».(ΑΔΑ:ΨΨ14465ΧΘΞ-5Μ5) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2017


Ο.3050/2023

Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στην αποζημίωση της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄147) σε μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»


ΔΝΣ/οικ.12480/φν466/2018

Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147).(ΑΔΑ:Ω59Σ465ΧΘΞ-ΙΨΔ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2018


ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ 466/2018

Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147).(ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/2017

Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 .


ΔΝΣ/854/ΦΝ 466/2018

Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο I) ΑΔΑ:6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2018


ΕΑΑΔΗΣΥ/3468/2017

“Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ”(ΑΔΑ:ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)