Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016, 4354/2014

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 221 ΚΑΙ 221 Α Ν 4412/2016 ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ


76441/2022

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/2017

Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 .


ΔΝΣ/oικ.6703/ΦΝ466/2018

Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.(ΑΔΑ:6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2018


Ο.3050/2023

Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στην αποζημίωση της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄147) σε μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»


Ε.2116/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 105 & 106 ΕΙΣ. Ν.Α.Κ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΩΧΒΦ46ΜΠ3Ζ-60Δ


2/27882/0022/2013

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3446/2006 ( ΦΕΚ Α' 49)

Ε.2212/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΑΔΑ:Ψ6ΝΞ46ΜΠ3Ζ-Σ99


ΥΠ.ΕΣ.4531/2018

Δημοσίευση απόφασης τους Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/16


359881/2021

Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.