Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 52/2022
ΦΕΚ: 5701/Β/07.11.2022

Τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (52/2022, Β’1320).

Σχετικά Έγγραφα

10522/01/2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (υπ’ αρ. 52/2022, Β΄1320).


52/2022

Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.


10524/01/2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (υπ’ αρ. 160/2021, Β΄ 5444).


160/2021

Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.


ΥΠΕΣ/42948/2003

Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα.

Καταργείται με την παρ. 2 του άρθρου 41 της 52/2022, ΦΕΚ: 1320/Β/21.03.2022.

 


Υ4α/148013/2008

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ/1320/1998 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός νοσηλίου νοσοκομείων».


ΥΑ 6097/391/2013

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.6622/3 83/25-5-2010 (ΦΕΚ 707/Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

ΥΑ/31937/2011

Τροποποίηση της 73334/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄/2037) απόφασης για τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας.


Υ5α,β/Γ.Π.oικ. 39667/2013

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Υ5β/ Γ.Π.οικ. 35724/4-4-2002 «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί “Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων”» (ΦΕΚ Β 485/19.04.2002).

758/01/2019

Αντικατάσταση του άρθρου 29 της με αριθμ.  16637/01/2017/4-9-2017 (ΦΕΚ 3122/Β΄/8-9-2017) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 35 της 84/2022-ΦΕΚ:2578/Β/25.05.2022