Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Εγκύκλιος για τη διαδικασία διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών προμηθειών / υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016 ΑΔΑ: ΨΣΣΧ46ΨΖ3Π-ΩΗΞ 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΠΟΦΑΣΗ/3/2021

Ερώτημα της Δ/νσης Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών ΑΕ αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 4412/2016 στη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικών ελεγκτών (άρθ. 4 παρ. 4 ν. 3429/2005)


Φ 28/35277/2021

Συγκρότηση και ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης/Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».


ΔΝΣα΄/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2016

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΑΔΑ:7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) ΕΓΚ/18/2016


4495/2018

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».(ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ)


οικ.23932/2017

“Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”.(ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2)


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19148/2021

Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειες υλικών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 


3432/2018

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν.4412/2016 (Α’ 147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.


ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.-ΦΕΚ-206/Α/3.11.2016

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016


140372/2021

Ρυθμίσεις για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών δημοσίων, συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


ΔΝΣγ/οικ.23608/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2017

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΑΔΑ:ΨΘΑΕ465ΧΘΞ-ΤΗΗ) ΕΓΚ/7/2017