Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4257/2014
ΦΕΚ: 937/Β/21.05.2015

1)16456/2015:Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών .2)16457/2015:Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου ν.π.δ.δ. των δήμων και των περιφερειών.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

19845/2015

Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών (ΑΔΑ:Ω7ΦΟ465ΦΘΕ-ΗΑ1)


ΥΠ.ΕΣ/3898/2020

Παροχή στοιχείων για τον «έλεγχο των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών»


ΥΠ.ΕΣ/723/2021

Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών - Παροχή στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020


ΥΠ.ΕΣ/42452/2020

Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών - Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2020


Δ17α/04/50/2001

Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με την Δ15/οικ/17294 /1.6.(ΦΕΚ Β΄ 758/6.6.2005) 

ΠΔ 178/2004

Τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.


1004/135291/2014

Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 2062/132509/2016,ΦΕΚ-3938/Β/7.12.2016)


ΥΠΕΣ/13746/2013

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων των Δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών»».

ΥΠΕΣ/79767/2009

Περιεχόμενο και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων ΟΤΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ15/17973/2005

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του άρθρου 4 της αρ . Δ17α /04/5Ο /ΦΝ.43Ο / 2.10.2001 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 1314/11.10.2001) με θέμα : «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» .