Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4257/2014

Διευκρινίσεις για την τήρηση του Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014. ΑΔΑ:9Δ2Η46ΜΤΛ6-0ΜΓ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243/2023

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

19845/2015

Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών (ΑΔΑ:Ω7ΦΟ465ΦΘΕ-ΗΑ1)


16457/2015

Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου ν.π.δ.δ. των δήμων και των περιφερειών.


16456/2015

Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών. 


ΥΠΕΣ/5267/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14 ΘΕΜΑ: Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των δήμων, περιφερειών, νπδδ και ιδρυμάτων αυτών.


ΥΠΕΣ/13746/2013

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων των Δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών»».

ΥΠ.ΕΣ/49855/2022

Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2023 


Αριθμ. Πρωτ. 23198/2018

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων δήμων και περιφερειών στηΔιαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ – Αποκλειστική λήψη Μητρώου Δεσμεύσεων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2018


ΥΠΕΣ/31635/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθμ.: 49 Με θΕΜΑ: Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014(ΑΔΑ:ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ) 

ΥΠ.ΕΣ/24438/2016

α)Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017 β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017


ΥΠΕΣ/12281/2011

Αριθμ. Εγκυκλίου : 26 ΘΕΜΑ: θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 νεοσύστατων Δήμων και Περιφερειών του Ν.3852/2010.