Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Καθορισμός Στοχοθεσίας Υπηρεσίας Συντονισμού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έτος 2022 ΑΔΑ:6781465ΧΘΞ-ΓΜΥ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

40763/2022

Καθορισμός στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έτους 2022, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» ΑΔΑ: ΨΙ96465ΧΘΞ-8Ν4 


Κ.Γ./Δ/ΥΠΑ 11081/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ.Γ./Δ/ΥΠΑ 30530/14.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών: «Κίνητρο εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ετών 2022 και 2023» (Β’ 6678).


70799/2016

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

47811/2023-ΦΕΚ:1037/Β/24.02.2023:Καθορισμός ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις Δ/νσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και στους Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4903/2022 (Α’ 46)».

185333 ΕΞ 2022

Προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2022.


313423/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.70799/26.10.2016 κοινής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β’ 3525). 


143910/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.70799/26.10.2016 κοινής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β’ 3525). 


37178/387/2018

Ενημέρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας από τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ  ΑΔΑ: Ψ8Α7465ΧΘΞ-Μ0Α


81251/2021

Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022. Αρ. Εγκυκλίου: 785  ΑΔΑ: 65ΥΥ46ΜΤΛ6-6Γ8


119138 ΕΞ 2021

Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ 87609 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3321/Β/28.06.2022.


EAAΔΗΣΥ/3965/2019

Εκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΑΔΑ: ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44