Κ.Γ./Δ/ΥΠΑ 11081/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Κ.Γ./Δ/ΥΠΑ 30530/2022
ΦΕΚ: 3524/Β/25.05.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ.Γ./Δ/ΥΠΑ 30530/14.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών: «Κίνητρο εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ετών 2022 και 2023» (Β’ 6678).

Σχετικά Έγγραφα

Κ.Γ./Δ/ΥΠΑ 30530/2022

Κίνητρο εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ετών 2022 και 2023.


Κ.Γ./Δ13/Α 36294/2021

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΥΠΑ/Κ.Γ./Δ11/Γ/20074/5-6-2019 (Β’  2658) κοινής απόφασης (κ.υ.α.) των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατά το μέρος που αφορά στα θεσπισθέντα με αυτήν τέλη υπηρεσιών νηολόγησης, υποθήκης και έκδοσης πιστοποιητικών αεροσκαφών κ.λπ. (Μέρος 3ο του Παραρτήματος αυτής).


167766/2022

Καθορισμός Στοχοθεσίας Υπηρεσίας Συντονισμού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έτος 2022 ΑΔΑ:6781465ΧΘΞ-ΓΜΥ


2343 ΕΞ 2023

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Οχημάτων» και «Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας» του Υπουργείου Μεταφορών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας» της Α.Α.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


36847/591/2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 1466) και της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/7.9.2009 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, (Β' 1975) σχετικά με τα τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.


250107/2021

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς. ΑΔΑ:ΨΝΝΓ465ΧΘΞ-Ψ23


Οικ.Α 11574/638/18/2019

Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85).  


37178/387/2018

Ενημέρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας από τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ  ΑΔΑ: Ψ8Α7465ΧΘΞ-Μ0Α


97131/2020

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα. ΑΔΑ:Ω24Γ465ΧΘΞ-6Α4


οικ. Α 56777/2864/2020

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός»). ΑΔΑ: ΨΛΥ0465ΧΘΞ-5ΓΞ