Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

19943 οικ/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4963/2022
ΦΕΚ: 2556/Β/19.04.2023

Εισαγωγική εκπαίδευση προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας. 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

51808/2024

Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών και γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας. 


Π.Δ.31/2023

Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.


47212/2023

Καθορισμός των απολαβών του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας. 


Ν.5049/2023

Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις


Π.Δ.6/2023

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας.

Το π.δ. 6/2023 (Α’ 13), περί σύστασης Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας, καταργείται με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.5049/2023 ΦΕΚ-152 Α/14-9-2023 


Π.Δ.6/2013

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας.


617445/2019

«Εισαγωγική Εκπαίδευση-Διαδικασία για την ένταξη στα σχετικά Προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ » (ΑΔΑ: Ω413465ΧΠΙ-ΘΔΖ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2019


ΥΠΕΣ/10405/2009

Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν το π.δ. 135/2006


2/43644/0022/2011

Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους 2010-2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».


2/62285/0022/2012

Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών, επιμορφούμενων, πραγματογνωμόνων, αξιολογητών και υπεύθυνου προγράμματος» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους 2011-2012 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».