2/132763/ΔΠΓΚ/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Π.Δ.80/2016 , 4281/2014 , 2/31648/ΔΠΓΚ/2020
ΦΕΚ: 5769/Β/29.12.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Β’ 3238)

Σχετικά Έγγραφα

2/35908/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).


2/77845/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).


2/31648/ΔΠΓΚ/2020

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


2/45123/ΔΠΓΚ/2018

Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων" (Β'1932).


2/48342/ΔΠΓΚ/2017

Τροποποίηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β΄ 1932).


ΥΠΕΣ/48667/2012

Αρ.Εγκυκλίου: 54 ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

2/59189/ΔΠΓΚ/2018

Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β’ 1932).


2/76469/ΔΠΓΚ/2014

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΥΠΕΣ/20072/2013

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: α) Η υπ’αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. β) Τα υπ’ αριθμ. 3007/23.1.2013, 4050/31.1.2013, 13441/5.4.2013 και 16350/24.4.2013 έγγραφά μας.

ΥΠ.Ε/Σ58450/2020

Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.