2/72150/ΔΠΓΚ/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4281/2014
ΦΕΚ: 2091/Β/20.05.2021

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σχετικά Έγγραφα

2/31648/ΔΠΓΚ/2020

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


2/132763/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Β’ 3238)


2/35908/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).


2/77845/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).


οικ.36580/2019

Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.(ΑΔΑ:ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44)  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2019


ΥΠ.Ε/Σ58450/2020

Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.


2/76469/ΔΠΓΚ/2014

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΥΠ.ΕΣ/21921/2016

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης


2/45123/ΔΠΓΚ/2018

Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων" (Β'1932).


2/48342/ΔΠΓΚ/2017

Τροποποίηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β΄ 1932).