2/31648/ΔΠΓΚ/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4281/2014 , Π.Δ.80/2016
ΦΕΚ: 3238/Β/04.08.2020

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.Ε/Σ58450/2020

Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.


οικ.36580/2019

Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.(ΑΔΑ:ΨΒΟΝ465ΧΘ7-Ο44)  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚ/32/2019


2/76469/ΔΠΓΚ/2014

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

ΥΠ.ΕΣ/21921/2016

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης


ΥΠ.ΕΣ/8783/2020

Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7


2/45123/ΔΠΓΚ/2018

Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων" (Β'1932).


2/48342/ΔΠΓΚ/2017

Τροποποίηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (Β΄ 1932).


ΥΠΕΣ/17701/2013

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣXET.: Η με Α.Π. 54/48667/27-12-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

ΥΠ.ΕΣ/28797/2016

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α.


39739/2013

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.