2/42797/Β0041/2007

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2362/1995
ΦΕΚ: 1190/Β/12.07.2007

Έγκριση της σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 7100 δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 -2013.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/87065/2014

Έγκριση σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) πρωτοβάθμιου λογαριασμού δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 − 2020.

Αριθμ.2/93823/0024/2014

Εγκριση σύστασης στην Τράπεζα Ελλάδος (Κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 7100 ενός δευτεροβάθμιου λογαριασμού σε ΕΥΡΩ, με ονομασία «Ε.Δ Απολήψεις από την Ε.Ε.− Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Αριθ. 2/55555/0025/2002

Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα) λογαριασμού No 2341034478 και καθορισμός κίνησης αυτού.


2/82198/ΔΛΔ/2015

Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.


2/18721/0049/1999

ΘΕΜΑ: ''Συμπληρωματικές οδηγίες για την κατάθεση από τους  υπολόγους του προϊόντος εξόφλησης των ΧΕΠ, σε ιδιαίτερο έντοκο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος''.

2/35835/ΔΛΔ/2016

Ρύθμιση θεμάτων για τον ενδιάμεσο λογαριασμό Νο 2341137120 με τίτλο «Ε.Δ. − Υπουργείο Οικονομικών − Λογαριασμός κατάθεσης ποσών υπέρ προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής» (ΙΒΑΝ GR4301000230000002341137120) που τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό No 200543.


2/33044/ΔΛΓΚ/Δ/2019

Συμπλήρωση και τροποποίηση της 2/39148/ 16-05-2018 απόφασης σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμού για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που δεν εκτελούνται εντός του πλαισίου των διαρθρωτικών πακέτων στήριξης (ΦΕΚ 2124/Β΄/8-6-2018).


2/83302/Β0041/2009

Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) λογαριασμού σε ΕΥΡΩ με την κατονομασία «Λογαριασμός για την αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών "και διαχείρισή του"

(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.2/41868/Β0041/2011,ΦΕΚ-1328/Β/16.6.2011 και με την αριθμ.2/18115/0024/2015, ΦΕΚ-517/Β/3.4.2015


οικ.2/88295/ΔΛΔ/2017

Κλείσιμο λογαριασμών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.


2/83042/ΔΛΤΠ-Α’/2021

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.