2/82198/ΔΛΔ/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 2866/Β/28.12.2015

Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ.2/88295/ΔΛΔ/2017

Κλείσιμο λογαριασμών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.


2/42797/Β0041/2007

Έγκριση της σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 7100 δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 -2013.


2/56170/ΔΛΔ/2016

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.(Καταργήθηκε με την αριθμ.οικ. 2/10205/ΔΛΔ/2017, ΦΕΚ 394/Β/10-2-2017)


οικ.2/10205/ΔΛΔ/2017

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.


2/35835/ΔΛΔ/2016

Ρύθμιση θεμάτων για τον ενδιάμεσο λογαριασμό Νο 2341137120 με τίτλο «Ε.Δ. − Υπουργείο Οικονομικών − Λογαριασμός κατάθεσης ποσών υπέρ προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής» (ΙΒΑΝ GR4301000230000002341137120) που τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό No 200543.


13178/8072/2017

Άνοιγμα διακριτού λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον λογαριασμό Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών».


2/83042/ΔΛΤΠ-Α’/2021

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.


οικ.2/94044/ΔΛΤΠ/2021

Σύσταση προσωρινού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών», υπό την ομάδα λογαριασμών 234.


67325/2021

Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς.


οικ. 2/47853/ΔΛΤΠ-Α/2021

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.