2/47904 /ΔΠΔΣ/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 ΑΔΑ:ΩΥΛΓΗ-5ΜΓ

Σχετικά Έγγραφα

2/21112/ΔΠΔΣ/2018

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.(ΑΔΑ:67ΗΑΗ-ΗΩ6).


2/58986/ΔΠΔΣΜ/2013

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΥΠΕΣ/16993/2012

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

27154/2015

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019


ΥΠ.ΕΣ/29044/2015

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019


2/7408/ΔΠΔΣ/2020

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 ΑΔΑ: 6Κ8ΨΗ-ΕΗΑ


2/17256/ΔΠΔ/2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023  ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ


2/16590/ΔΠΔΣΜ/2015

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 (ΑΔΑ:7ΜΓΓΗ-ΔΨ0)


11884/2020

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ


18248/2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ