Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2/72219/0020/2002
ΦΕΚ: 1573/Β/16.12.2002

Καθορισμός δικαιολογητικών καταβολής αποζημιώσεων και δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε πληγέντες από τρομοκρατικές πράξεις.(Τροποποιήθηκε  από την αριθμ.2/6616/0026/2014-ΦΕΚ 273 Β/10.2.2014)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/6616/0026/2014

Τροποποίηση της αριθ. 2/72219/0020/6.12.2002 Υπουργικής Απόφασης."Καθορισμός δικαιολογητικών καταβολής αποζημιώσεων και δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε πληγέντες από τρομοκρατικές πράξεις."(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ:Από τον εσφαλμένο:«2/0616/0026»Στον ορθό:«2/6616/0026»)


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημιώσεων και δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε πληγέντες από τρομοκρατικές πράξεις.


2/84882/0026/2014

Καθορισμός δικαιολογητικών για την επιστροφή των διδάκτρων που κατέβαλαν σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΜΕ) των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.(Τροποποιήθηκε με την 2/60778/0026/2014, ΦΕΚ-3015/Β/7.11.2014)


2/19525/0026/2013

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών». (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013)-Σχετική η αριθμ.1104059/2004 ΚΥΑ(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.2/3714/0026/2015,ΦΕΚ-96/Β/20.1.2015).


175470/2003

Περί καθορισμού δικαιολογητικών,προυποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής οικονομικών ενισχύσεων στους τελικούς αποδέκτες για τα μέτρα 1.1 "Διάλυση" και 1.2 Μεταφορά σε τρίτη χώρα κλπ Τροποποιήθηκε με την 180154/2004 -ΦΕΚ: 1126Β .Τροποποίηση της αριθ. 175470/7.8.2003 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής προτάσεων και καταβολής οικ.ενισχύσεων στους τελ.αποδέκτες για τα μέτρα1.1 "Διάλυση " και 1.2 "Μεταφορά σε τρίτη χώρα" κλπ


KYA Κ2−4946/2014

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.79760/2014, ΦΕΚ-3623/Β/31.12.2014)


631/2018

Ορισμός της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-4985/Β/8.11.2018:Το Παράρτημα ΙΙ της 631/28-2-2018 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 841/9-3-2018 (τ.Β΄) διορθώνονται: 1. Στη σελίδα 9974, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"», στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στη υποστήλη «Τίτλος», στην τρίτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο: «Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» στο ορθό: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»2. Στη σελίδα 9974, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"», στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στη υποστήλη «Κωδικός», στην τρίτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο: «112». στο ορθό: «113»


ΕΣ/Τ7/107/2009

Μόνο δε σε περίπτωση λύσης της σύμβασης κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ο εργοδότης Δήμος έχει τη δυνατότητα να αναθέσει τυχόν τμήμα της μελέτης που δεν εκπονήθηκε σε άλλο μελετητή ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, διαφορετικά, δηλαδή εφόσον η σύμβαση δεν έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λυθεί, εξακολουθεί και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.Σε περίπτωση δε καταβολής αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης της σχετικής δαπάνης αποτελούν, μεταξύ άλλων, η έκδοση βεβαίωσης από τη διευθύνουσα υπηρεσία για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης, μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα καθώς και η εγκριτική της μελέτης απόφαση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου που είναι το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο (βλ. άρθρο 93 παρ. 4 ν. 3463/2006 και απόφαση 40700/2006 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΦΕΚ Β΄ 1196), ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της παροχής από τον ανάδοχο και μάλιστα η εκπλήρωση σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης στο οικείο χρηματικό ένταλμα σύμβασης (βλ. Πράξεις VII Τμ. 7/2005, 165/2007). Συνεπώς, η μη έκδοση ή μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (πρβλ. Πράξεις VII Τμ.165/2007, 93, 261/2006 και IV Τμ.172/2006).


ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)43/2015

Μη νόμιμη καταβολή , στη φερόμενη ως δικαιούχο αυτού, επιδόματος βαριάς αναπηρίας (67% και άνω), χρονικού διαστήματος Ιουλίου - Αυγούστου 2014 και αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από 20.5.2013 έως 30.6.2014.(...)Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή και παραμονή ενός ατόμου στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας και την χορήγηση σ' αυτόν της αντίστοιχης οικονομικής  ενίσχυσης είναι η πιστοποίηση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή - σύμφωνα με τον, εκδοθέντα δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 7 του ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του   ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), "Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας" (Φ.11321/οικ.10219/688/4.5.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΦΕΚ 1506 Β΄/4.5.2012) - της πάθησης από την οποία πάσχει και το ποσοστό αναπηρίας που αυτή του προσδίδει, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το 67%. Το δικαίωμα για την απόληψη της οικονομικής αυτής ενίσχυσης αναθεωρείται τακτικά κάθε    τρία (3) χρόνια, απαιτούμενης εκ νέου της ως άνω πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου. Αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την ως   άνω πιστοποίηση είναι από 1.9.2011 η οικεία Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. ενώ μέχρι την ημερομηνία αυτή αρμόδια ήταν η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του π.δ/τος 611/1977 ("Υπαλληλικός Κώδικας",   ήδη ν.3528/2007) της Νομαρχίας (μετέπειτα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης    και ήδη Αποκεντρωμένης Διοίκησης) του τόπου κατοικίας του αναπήρου.  Η ανωτέρω γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής έχει το χαρακτήρα   της υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης, η δε απόφαση αρμοδίου οργάνου  δήμου περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας, η οποία  δεν στηρίζεται σε γνωμάτευση κάποιας από τις ανωτέρω αρμόδιες προς  τούτο Υγειονομικές Επιτροπές έχει εκδοθεί κατά παράβαση ουσιώδους τύπου  που έχει ταχθεί για την έκδοσή της και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την απόληψη της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης(...)Η φερόμενη ως δικαιούχος του επίμαχου χρηματικού εντάλματος δεν δικαιούται της εντελλόμενης οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας διότι δεν αποδεικνύεται ότι συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την παραμονή της στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας, καθόσον δεν πιστοποιείται, με γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, ότι για το χρονικό διάστημα, στο οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση, ήταν ανάπηρη με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Συγκεκριμένα, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσής της διακόπηκε αυτοδίκαια από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης, στις 19.5.2013, της, νομίμως εκδοθείσας στις 19.5.2011 πριν την κατάργηση, την 1.9.2011,           της αρμοδιότητάς της προς πιστοποίηση αναπηρίας, 469/19.5.2011 γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομού …….    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …... Για την παράταση του σχετικού δικαιώματός της και τη συνέχιση απόληψης της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται νέα γνωμάτευση της, μόνης πλέον αρμόδιας προς τούτο, Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α., με την οποία να πιστοποιείται ότι εξακολουθεί να πληροί τις απαιτούμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ιατρικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση καταβολής της. Οι προσκομιζόμενες γνωματεύσεις, 256/19.10.2006 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής    του Τοπικού Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. ……. και 2976/18.9.2013     της Α.Σ.Υ.Ε., δεν αποτελούν νόμιμο δικαιολογητικό για την παραμονή της   στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας, καθόσον έχουν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές που δεν είναι αρμόδιες να πιστοποιήσουν την αναπηρία ενός ατόμου για την υπαγωγή και παραμονή του στο ανωτέρω πρόγραμμα.


ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)266/2013

Καταβολή αμοιβής στο φερόμενο ως δικαιούχο ...... για την εξόφληση 1ου λογαριασμού της «Μελέτης εκτέλεσης και αξιολόγησης εργαστηριακών δοκιμών για τη θεμελίωση κρηπιδώτοιχου στο λιμένα ......».(...)Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι τα έξοδα των Ο.Τ.Α. αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τα αρμόδια όργανα βάσει των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις για κάθε είδος δαπάνης δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την κατ’ αυτών απαίτηση, και πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των αναγνωριζομένων ως πιστωτών τους. Σε περίπτωση δε καταβολής αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης, κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης της σχετικής δαπάνης αποτελούν, μεταξύ άλλων, η έκδοση βεβαίωσης από τη διευθύνουσα υπηρεσία για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης, μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος, καθώς και η εγκριτική της μελέτης απόφαση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου, ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της παροχής από τον ανάδοχο και μάλιστα η εκπλήρωση σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης στο οικείο χρηματικό ένταλμα σύμβασης. Συνεπώς, η μη έκδοση ή μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (βλ. Πράξεις VII Τμ. Ε.Σ. 107/2009, 165/2007, 93, 261/2006 και IV Τμ.172/2006).(...)Με τα δεδομένα όμως αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη (υπό στοιχείο ΙΙ) σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο επιβλέπων τη μελέτη δεν προκύπτει ότι διέθετε τα ελάχιστα αναγκαία προς τούτο προσόντα, καθώς υπογράφει ως «Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε.» και δεν αποδεικνύεται ότι διέθετε τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα. Κατά συνέπεια, εφόσον η επίβλεψη της ανωτέρω μελέτης έγινε από επιβλέποντα που δεν αποδεικνύεται ότι διέθετε τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη. Περαιτέρω, η δαπάνη αυτή, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην προηγούμενη (υπό στοιχείο ΙΙΙ) σκέψη, είναι και μη κανονική, καθόσον δεν προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών της σύμβασης από τη διευθύνουσα υπηρεσία κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα και δεν προκύπτει οριστική παραλαβή της ανωτέρω μελέτης. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα του Δήμου ...... δαπάνη είναι μη νόμιμη και μη κανονική και, συνεπώς, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.