Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/72297/ΔΛΤΠ/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3068/2002, 4270/2014

«Κατασχέσεις ποσών σε βάρος των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στο τραπεζικό σύστημα της Χώρας». ΑΔΑ:68ΙΘΗ-Π3Υ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

οικ.2/88295/ΔΛΔ/2017

Κλείσιμο λογαριασμών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.


2/23297/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314).


οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.(καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5171/Β/16.11.2018)


οικ.2/55483/ΔΛΤΠ/2019

Τροποποίηση της 2/42245/ΔΛΓΚ/29-5-2018 απόφασης (Β' 1942) περί καθορισμού διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.


ΝΣΚ/208/2017

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) - Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου. Κατάσταση : Αποδεκτή. Η απουσία καταρτισμένων και εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα ισολογισμών και απολογισμών για τα έτη 2009-2015 του ΑΟΟΑ, δεν επηρεάζει καταρχήν την κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε την νομιμότητα των δαπανών που περιέχονται σε νομίμως συνταχθέντα και εγκριθέντα προϋπολογισμό, ανεξαρτήτως της τυχόν ύπαρξης διοικητικών, πειθαρχικών, φορολογικών, αστικών ή ποινικών ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, λόγω της παράβασης των κανόνων και των γενικών αρχών διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής λογιστικής αποτύπωσης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4129/2013 περί Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τις 1.1.2017 καταργείται ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του κράτους και από τις 1.1.2019 των δαπανών ΟΤΑ και του συνόλου των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από δημόσιες υπηρεσίες διοικητικά ανεξάρτητες από τους φορείς που πραγματοποιούν τις δαπάνες και, εφεξής, οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, ως και οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 25), καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και οι οποίες ασκούνταν από τις ΥΔΕ και το Ειδικό Λογιστήριο. Από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, συνάγεται ευθέως ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών διενεργείται πλέον από τις οικονομικές υπηρεσίες του ίδιου του φορέα που τις πραγματοποιεί, χωρίς αυτό να παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχων στην περιουσία του ΑΟΟΑ από όλα τα αρμόδια όργανα.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.4/133/2017

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα και με όσα έχουν γίνει ήδη δεκτά στις νομικές σκέψεις της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, τα ποσά των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων συνιστούν επιχορήγηση, κατά την έννοια των άρθρων 41 του ... και 10Β του 3861/2010, δοθέντος ότι αποτελούν δημόσιο χρήμα προερχόμενο από τον ..., Ειδικό Λογαριασμό του ... (φορέα Γενικής Κυβέρνησης), που δίδεται προς τους φερόμενους ως δικαιούχους των ενταλμάτων φορείς, που αποτελούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες-φορείς, για την εκπλήρωση δημοσίου σκοπού. Οι προβαλλόμενοι στο από 11.7.2017 έγγραφο απόψεων .. των εν λόγω φορέων ισχυρισμοί, ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν δημόσιο χρήμα και άρα, δεν συνιστούν επιχορήγηση, διότι δίνονται από έναν ιδιωτικής προέλευσης - συστάθηκε κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας (...) των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών - Λογαριασμό, ο οποίος τελεί σε διαχειριστική αυτοτέλεια με ειδική γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από αμιγώς ιδιωτικούς πόρους, τις εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, με σκοπό το αμοιβαίο όφελος εργοδοτών-εργαζομένων μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, η δε πρόβλεψη για επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς σε περίπτωση εκτέλεσης εκπαιδευτικού προγράμματος από την ίδια την επιχείρηση καταδεικνύει έτι περαιτέρω τον ιδιωτικό και όχι δημόσιο χαρακτήρα των εν λόγω χρημάτων είναι απορριπτέοι, ως αβάσιμοι.Και τούτο, διότι ο ... (νυν κλάδος του ...) αποτελεί έναν Λογαριασμό ειδικών κοινωνικών σκοπών (ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και εφαρμογής προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας) που το Κράτος - εμφορούμενο από την ιδιωτική πρωτοβουλία των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων-κοινωνικών φορέων της χώρας (... κ.λπ.) σχετικά με την ανάγκη ανάληψης ενεργειών για την προάσπιση της εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας - συνέστησε, ορίζοντας ότι οι πόροι του θα είναι οι υποχρεωτικώς καταβαλλόμενες, ως δημόσιο βάρος, εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων που συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικώς των ως άνω κοινωνικών σκοπών, ενώ, περαιτέρω, ανέθεσε τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των χρημάτων αυτών στον ..., ο οποίος, ως ν.π.δ.δ., αποτελεί το κατεξοχήν από το 1954 όργανο της κρατικής κοινωνικής πολιτικής, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες του Οργανισμού αυτού.(...)Κατόπιν τούτων, οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, τα ελεγχόμενα, όμως, χρηματικά εντάλματα δύνανται να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/304/2017

Καταβολή αποδοχών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εντελλόμενη, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, δεν είναι νόμιμη. Και τούτο, διότι η τελευταία, από 29.9.2017 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία συνιστά την αιτία της εντελλόμενης δαπάνης, διάρκειας, από 1.10.2017 έως 31.12.2018, έχει συναφθεί σε συνέχεια διαδοχικών συμβάσεων, συνιστά δε και αυτή διαδοχική σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ/τος 164/2004, καθόσον έχει συναφθεί σε αδιάλειπτη αλληλουχία με τις προηγηθείσες. Επομένως, το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του ως άνω ιατρού με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο φορέα και με την ίδια ειδικότητα, έχει υπερβεί την εικοσιτετράμηνη κατά απώτατο χρονικό όριο επιτρεπόμενη συνολική διάρκεια απασχόλησής του, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ίδιου ως άνω π.δ/τος, οι περιορισμοί του οποίου ισχύουν, ως επιβαλλόμενοι από τις διατάξεις του άρθρου 103 παράγραφος 8 του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, η από 29.9.2017 σύμβαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, αφού το αντίθετο θα είχε ως πρόσθετο αποτέλεσμα ο παρανόμως προσληφθείς να αποκτήσει αυξημένο χρόνο προϋπηρεσίας για την κατάληψη μόνιμης θέσης ιατρού στο Ε.Σ.Υ. σε βάρος των λοιπών συνυποψηφίων του, που μπορούσαν να προσληφθούν κατά τον ως άνω χρόνο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το δυσερμήνευτο των εφαρμοστέων διατάξεων, το γεγονός ότι το ζήτημα της νομιμότητας των παρατάσεων των συμβάσεων των επικουρικών ιατρών άγεται το πρώτον προς κρίση ενώπιον του Κλιμακίου τούτου και δεν έχει μέχρι σήμερα αμφισβητηθεί, αντιθέτως οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονταν από τους φορείς υγείας επί σειρά ετών και κατά πάγια πρακτική για την κάλυψη των αναγκών τους σε ιατρικό προσωπικό, την ανάγκη διασφάλισης της συνεχούς και εύρυθμης λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, παρά την κατά τα κοινώς γνωστά αποστελέχωση του δημόσιου τομέα της χώρας, λόγω της επιβολής σημαντικών περιορισμών στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, τα έγγραφα που προσκομίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, από τα οποία προκύπτει ότι γίνεται προσπάθεια για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των φορέων υγείας σε προσωπικό με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (έχει γίνει κατανομή 2.000 θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. έως το έτος 2019 από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει δοθεί ήδη έγκριση, μέχρι 17.11.2017, από το Υπουργείο Υγείας για την προκήρυξη 1.257 θέσεων ειδικευμένων ιατρών) και, τέλος, το 4106/13.11.2017 έγγραφο του νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι στο μικροβιολογικό εργαστήριό του δεν υπηρετεί άλλος ιατρός ειδικότητας, που να μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία του, το Κλιμάκιο κρίνει, περαιτέρω, ότι τα όργανα του νοσοκομείου δεν ενήργησαν, στην προκειμένη περίπτωση, με πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων, αλλά από συγγνωστή πλάνη υπέλαβαν ότι μπορούσαν να προβούν στην ανανέωση της σύμβασης του προαναφερθέντος ιατρού μέχρι τις 31.12.2018 και, συνεπώς, πρέπει, για το λόγο αυτό, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, καθώς και όσα όμοια εκδοθούν μέχρι την κοινοποίηση της πράξης αυτής να θεωρηθούν. Κατά τη γνώμη, ωστόσο, της Παρέδρου Χρυσούλας Μιχαλάκη, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, διότι η συγγνωστή πλάνη δεν αποτελεί λόγο θεώρησης χρηματικού εντάλματος, αλλά κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 164/2004, το οποίο επιτάσσει, μεταξύ άλλων, την άμεση καταβολή στον εργαζόμενο των οφειλομένων βάσει άκυρης σύμβασης χρηματικών ποσών (Ε.Σ. Ι Τμήμα πράξη 36/2017).


ΕΣ/ΤΜ.7/4/2016

ΑΠΟΔΟΧΕΣ...ζητείται η ανάκληση της 318/2015 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας Πράξεως, το Τμήμα κρίνει ότι: A) Η υπαγωγή του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης στο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα από 1.1.2013, με την επανάληψη της διάταξης του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 στο άρθρο 12 του Ν. 4093/2012, βρίσκει έρεισμα στα κριτήρια που θεσπίζονται για την υπαγωγή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ευρύτερων κατηγοριών στις ρυθμίσεις αυτού (μισθολογίου). Οι ως άνω Επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια αυτά, καθόσον επιδιώκουν δημόσιο σκοπό (διανομή ύδατος, συντήρηση και επέκταση δικτύου ύδρευσης), παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, τα μέλη τους διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τελούν υπό την εποπτεία του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η δε ένταξή τους, με διατάξεις τυπικών νόμων, στο ενιαίο μισθολόγιο δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.1, 5 παρ.1 και 22 παρ.2 και 4 του ισχύοντος Συντάγματος διότι, αιτιολογείται από σκοπό υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, αυτόν της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εξορθολογισμού των οικονομικών απολαβών των μισθωτών (ώστε να μην παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αποδοχών που χορηγούνται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και αυτών που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που, καίτοι οργανώνονται με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, τελούν σε άμεση συνάρτηση προς την κεντρική εξουσία ή τους πρωτοβάθμιους φορείς αυτοδιοίκησης), με στόχο την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να εξέλθει στο μέλλον η χώρα από την οξεία δημοσιονομική κρίση. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός των αποδοχών των μισθωτών χωρίς τη μεσολάβηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως τη λήξη, το έτος 2016, του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής) είναι δικαιολογημένος ανεξαρτήτως : α) της νομικής μορφής της επιχείρησης, του ότι δεν συγκαταλέγεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (καθόσον τούτο δεν αποτελεί κριτήριο) και του ότι οι πόροι της προέρχονται από ίδια έσοδα (η τιμολογιακή πολιτική κάθε επιχείρησης ωστόσο εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου), καθόσον, στην τελευταία περίπτωση, το οικονομικό βάρος της λειτουργίας της, εξαιτίας της ζωτικής σημασίας των υπηρεσιών που προσφέρει, μετακυλύεται στο κοινωνικό σύνολο, β) του ότι ενδεχομένως, μετά το πέρας της ως άνω χρονικής περιόδου, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα εκκινήσουν από το όριο των αποδοχών που επάγεται το νέο μισθολόγιο, με συνέπεια τη δυσμενέστερη μισθολογική μεταχείριση των εργαζομένων σε σχέση με όσα ίσχυαν πριν από την 1.1.2013, καθόσον τούτο, πέραν του ότι επιβάλλεται από την ανάγκη εξορθολογισμού των απολαβών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (στο μέτρο που μέρος του τελευταίου οργανώνεται από έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για τους πολίτες, τις οποίες αυτοί δεν μπορούν να αρνηθούν), εξαρτάται πλήρως από τη μελλοντική δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της χώρας, γ) του ότι ως προς τις εργασιακές συνθήκες, οι ως άνω επιχειρήσεις δεν εξομοιώνονται με τυπική δημόσια υπηρεσία, διότι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στη λειτουργία της επιχείρησης (εργασία πέραν του συνήθους ωραρίου, αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών, ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας) δύνανται να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου, όπως συμβαίνει σε άλλα νομικά πρόσωπα που χωρίς να αποτελούν, ομοίως, τυπική δημόσια υπηρεσία, οργανώνονται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (π.χ. νοσοκομεία) και υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο, Β) Η νομική μορφή των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και η χρηματοδοτική τους αυτάρκεια, δεν αίρουν τη στενή σύνδεση αυτών με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με απόφαση του οποίου ιδρύονται, διορίζονται τα μέλη της διοίκησής τους και καθορίζεται η τιμολογιακή τους πολιτική, ούτε την άσκηση εποπτείας επ’ αυτών από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ούτε το γεγονός ότι παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, εξυπηρετώντας δημόσιο σκοπό (οι οποίες σε περίπτωση, που δεν είχαν συστηθεί ως ίδια νομικά πρόσωπα, θα παρέχονταν απευθείας από τον οικείο Ο.Τ.Α.), παράγοντες, οι οποίοι τις καθιστούν υπόχρεες στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου μισθολογίου. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει λόγος για αυτοτέλεια αυτών, αλλά για οικονομική αυτάρκεια, ο νομοθετικός περιορισμός της οποίας, για την επίτευξη υπέρτερου δημόσιου σκοπού (οικονομική ανάκαμψη της χώρας) είναι, ως ανωτέρω εξετέθη, θεμιτός...

Κατόπιν αυτών, απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης.


ΕλΣυνΤμ.6/23/2014

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:..επιδιώκεται η ανάκληση της 225/2013 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι ο όρος των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στις ελάχιστες απαιτούμενες εργατοώρες ανά εβδομάδα εγκρίθηκε μεν με το 5/1.6.2012 πρακτικό της Ε.Π.Υ., όμως, στο εγκριθέντα όρο είχε παρεισφρύσει απλό σφάλμα αριθμητικού υπολογισμού, με αποτέλεσμα να αναγράφεται ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εργατοωρών ανά εβδομάδα ισοδυναμούσε με «2.600 ώρες» για 70 εργαζόμενους απασχόλησης 40 ωρών εβδομαδιαίως, αντί του ορθού «2.800 ώρες».(..)το Τμήμα κρίνει ότι η έγκριση της Ε.Π.Υ., κατά το άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 3580/2007, αφορά μόνο στους ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού, στους οποίους δεν εμπίπτουν τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ούτε, άλλωστε, και η ειδικότερη βαθμολογία καθενός από αυτά. Εν προκειμένω, με την από 17.7.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εξειδικεύθηκε απλώς ο τρόπος αξιολόγησης των ήδη εγκριθέντων από την Ε.Π.Υ. κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης χωρίς να επέλθει ουσιώδης μεταβολή στα ίδια τα κριτήρια καθεαυτά.(..)το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 10.4. της διακήρυξης με α/α Α1, Α2 και Α3 κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών είναι πρόσφορα για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που οι υποψήφιοι πρόκειται να προσφέρουν. Συγκεκριμένα, η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε νοσοκομεία και δη ο αριθμός των εκτελεσθεισών συμβάσεων κατά την τελευταία τριετία και η ποιοτική εκτέλεση αυτών, ο αριθμός και τα επαγγελματικά προσόντα του απασχολούμενου προσωπικού ανάγονται, πέραν όλων των άλλων, και στην εκτίμηση της ποιότητας, πληρότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχομένων από τους υποψηφίους υπηρεσιών και της οργανωτικής δομής τους.(..)το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι οι διαπιστωθείσες παραλείψεις δεν συνιστούν στην συγκεκριμένη περίπτωση ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες και δεν δύνανται ν’ αποτελέσουν διακωλυτικό λόγο σύναψης της ελεγχόμενης σύμβασης. Τούτο δε, διότι στη δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον εθνικό τύπο περίληψη αναφέρεται ρητά ότι το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτιόταν στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και κατ’ αποτέλεσμα, μέσω της εν λόγω διαδικτυακής ανάρτησης, παρασχέθηκε σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα της δωρεάν και άμεσης πρόσβασης στο αναλυτικό περιεχόμενο της διακήρυξης και στους επίμαχους όρους αυτής, συνεκτιμώμενου επιπροσθέτως του γεγονότος ότι συμμετείχαν στο διαγωνισμό συνολικά πέντε επιχειρήσεις.(..)το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι ο σχετικός όρος της διακήρυξης περί της δυνατότητας επαύξησης του συμβατικού αντικειμένου είναι αρκούντως σαφής, δοθέντος ότι οι πρόσθετες αυτές εργασίες προσδιορίζονται ποσοτικά, ήτοι σε ποσοστό 30% επί των συμβατικών εργασιών, ενώ το κόστος παροχής αυτών προκύπτει ευχερώς βάσει της προσφερθείσας από τον ανάδοχο τιμής μονάδας για τις συμβατικές εργασίες, η οποία και τον δεσμεύει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.(..)Τέλος, το Κλιμάκιο απεφάνθη ότι κατά παράβαση των άρθρων 21 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247) και 2 παρ. 2 του π.δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194) που προβλέπουν ότι «πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση» δεν προκύπτει ότι, ενόψει της υπογραφής της υπό έλεγχο σύμβασης που συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Νοσοκομείου, έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από το Διοικητή του Νοσοκομείου για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού του υπό διενέργεια διαγωνισμού ούτε σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας..Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, και δοθέντος ότι δεν αναδείχθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη άλλος λόγος διακωλυτικός της υπογραφής του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, καθώς και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση, να απορριφθεί η κατ’ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση, να επιτραπεί η υπογραφή της σύμβασης..Ανακαλεί την 225/2013 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου