2/23297/ΔΠΓΚ/2018

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3429/2005 , 4270/2014
ΦΕΚ: 1101/Β/27.03.2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005.


οικ.2/52342/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).(Καταργήθηκε με την Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018)


οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.(καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5171/Β/16.11.2018)


127507/2022

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2023 των τεσσάρων (4) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενων φορέων του Κεφαλαίου  Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 


2/26549/ΔΠΓΚ/2018

Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου  Α’ του ν. 3429/2005.


24146/ΔΕΚΟ1224/2013

Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων   προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005.

37468/Β2/2019

Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/ 2005 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


26551/Β2/2019

Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 δυο (2) φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Κεφαλαίου Α' ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 


90927/2018

Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 143331/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2018 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευομένων φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» ως προς τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI).


135558/2019

Έγκριση τροποποίησης της 140329/24.12.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2019 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευομένων φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» ως προς τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).