οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 4300/Β/27.09.2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.(καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5171/Β/16.11.2018)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/23297/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314).


οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005.


οικ.2/52342/ΔΠΓΚ/2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).(Καταργήθηκε με την Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018)


2/26549/ΔΠΓΚ/2018

Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου  Α’ του ν. 3429/2005.


Aριθμ. 2/82446/ΔΠΓΚ/2015

Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005.

2/26549/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-1288/Β/12.4.2018:Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η αριθ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24-12-2015 (ΦΕΚ 2933/τ.Β΄/2015) όμοια απόφαση.


2/23416/ΔΠΓΚ/2013

Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και για τα ΝΠΙΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Απο 1/1/2016 αντικ. από την Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/2015 (ΦΕΚ Β' 2934/31-12-2015)


Β2α/90562/2019

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2020 των φορέων του Κεφ. Α' του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Υγείας.


40423/Β2/2020

Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


47990/3069/160/90/2019

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2019 των φορέων του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


43168/3695/274/113

Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2017 των φορέων του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.