2/87700/ΔΠΓΚ/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

«Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». ΑΔΑ:ΨΧΓΘΗ-9ΦΝ

Σχετικά Έγγραφα

2/61002/ΔΠΓΚ/2016

"Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017".(ΑΔΑ:ΨΟΗΞΗ-Λ93)


2/52817/ΔΠΓΚ/2017

"Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018".(ΑΔΑ:ΨΜΛΕΗ-ΓΜ2)


2/28296/ΔΠΓΚ/2020

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΑΔΑ: ΩΨ9ΩΗ-9ΨΙ


2/45699/2015

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (ΑΔΑ:6Θ3ΣΗ-ΩΩ3)


2/54870/ΔΠΓΚ/2019

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.(ΑΔΑ:ΩΦΤ8Η-ΦΨ4)


οικ. 55034/2021

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022.


2/81691/ΔΠΓΚ/2015

Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού − Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο.

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/50418/0020/2002-1.01.2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2018)

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


106829 ΕΞ 2021

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την ενημέρωση της Έκθεσης Φορολογικών Δαπανών κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.


2/90420/ΔΠΓΚ/2019

Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ΑΔΑ:ΑΔΑ: ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ