2/87700/ΔΠΓΚ/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

«Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». ΑΔΑ:ΨΧΓΘΗ-9ΦΝ

Σχετικά Έγγραφα

2/61002/ΔΠΓΚ/2016

"Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017".(ΑΔΑ:ΨΟΗΞΗ-Λ93)


2/52817/ΔΠΓΚ/2017

"Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018".(ΑΔΑ:ΨΜΛΕΗ-ΓΜ2)


2/28296/ΔΠΓΚ/2020

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΑΔΑ: ΩΨ9ΩΗ-9ΨΙ


2/45699/2015

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (ΑΔΑ:6Θ3ΣΗ-ΩΩ3)


2/54870/ΔΠΓΚ/2019

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.(ΑΔΑ:ΩΦΤ8Η-ΦΨ4)


οικ. 55034/2021

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022.


2/81691/ΔΠΓΚ/2015

Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού − Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο.

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/50418/0020/2002-1.01.2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2018)

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/90420/ΔΠΓΚ/2019

Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ΑΔΑ:ΑΔΑ: ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ


2/58301/ΔΠΓΚ/2012

Θ Ε Μ Α : Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013.