Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4700/2020 , 3852/2010

«Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων». ΑΔΑ:Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 215/2022

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96666/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων ΑΔΑ:ΩΣΛΣ46ΜΤΛ6-Ψ7Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934/2021


76859/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας ΑΔΑ: Ψ7Η946ΜΑΠΣ-ΧΗ6


77221/2020

«Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους και λήξης της διοικητικής υποστήριξης - Υπηρεσίες Δόμησης δήμων» ΑΔΑ: ΩΥΣΚ46ΜΤΛ6-ΝΒΔ


41534/2020

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ:Ω7ΖΚ46ΜΤΛ6-3ΗΑ


44393/2017

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΟΩΓ465ΧΘ7-ΨΓΤ


90968/2019

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΩΙ346ΜΤΛ6-ΜΥΥ


78043/2018

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης.(ΑΔΑ:ΩΙΡ8465ΧΘ7-Κ6Κ)


9192/2015

Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Γενικό Δ/ντή Συντονισμού, τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού και Διοικητικής υποστήριξης και τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1701/2017

Προγραμματική Σύμβαση Δήμου με Δίκτυο Δήμων για την παροχή διοικητικής υποστήριξης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου (άρθρο 4 ν.4674/2020). ​ Ζητείται η ανάκληση της ………… Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία αυτού ……………………….., με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου ……….. (εφεξής ….) και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία(...)Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες)(...)Ανακαλεί την ……… Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία ………………….


69546/2022

Επίλυση αμφισβήτησης κατά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Διεύθυνση Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης προς το Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 85 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’15) ΑΔΑ:Ω5Λ646ΜΤΛΡ-ΘΚΟ