Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4954/2022 , 3852/2010

Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων -Αριθμός Εγκυκλίου:359/2023 ΑΔΑ:6Β1Ξ46ΜΤΛ6-Δ64

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/96666/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων ΑΔΑ:ΩΣΛΣ46ΜΤΛ6-Ψ7Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934/2021


20776/2022

«Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων». ΑΔΑ:Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 215/2022


21712/2023

Γνωστοποίηση διατάξεων για τα άρθρα 45, 47, 57 και 58 του ν.5027/2023.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 291/2023 ΑΔΑ: ΡΔΒ146ΜΤΛ6-ΑΓΞ


25951/2023

Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες).Αριθμός Εγκυκλίου:5401​/2023 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:90ΠΛ46ΜΤΛ6-ΡΧ2


ΥΠΕΣ/11543/2013

Αριθμός Εγκυκλίου:3 ΘΕΜΑ: Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.(Βλέπε το αριθμ.30106/2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ)

77221/2020

«Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους και λήξης της διοικητικής υποστήριξης - Υπηρεσίες Δόμησης δήμων» ΑΔΑ: ΩΥΣΚ46ΜΤΛ6-ΝΒΔ


44393/2017

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΟΩΓ465ΧΘ7-ΨΓΤ


90968/2019

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΩΙ346ΜΤΛ6-ΜΥΥ


Δ1α/Γ.Π.οικ.11942/2023

«Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2023» ΑΔΑ:9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ (Επισυναπτεται το Αρ. Πρωτ: 62/2689/23-1-2023  


14960/2023

Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ από τους ΚΑΠ έτους 2023, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους. ΑΔΑ:610446ΜΤΛ6-3Τ9