ΥΠ.ΕΣ/96666/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 4700/2020

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων ΑΔΑ:ΩΣΛΣ46ΜΤΛ6-Ψ7Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 934/2021

Σχετικά Έγγραφα

76859/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας ΑΔΑ: Ψ7Η946ΜΑΠΣ-ΧΗ6


77221/2020

«Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους και λήξης της διοικητικής υποστήριξης - Υπηρεσίες Δόμησης δήμων» ΑΔΑ: ΩΥΣΚ46ΜΤΛ6-ΝΒΔ


41534/2020

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ:Ω7ΖΚ46ΜΤΛ6-3ΗΑ


44393/2017

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΟΩΓ465ΧΘ7-ΨΓΤ


90968/2019

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΩΙ346ΜΤΛ6-ΜΥΥ


78043/2018

Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης.(ΑΔΑ:ΩΙΡ8465ΧΘ7-Κ6Κ)


9192/2015

Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Γενικό Δ/ντή Συντονισμού, τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού και Διοικητικής υποστήριξης και τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.


ΙΚΑ/Α20/251/48/2015

Α. Νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων – Β. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 και της Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47) (ΑΔΑ:7ΙΟΗ4691ΩΓ-ΗΤ5 )


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/372/2020

Προμήθεια ελαιολιπαντικών...Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο διαπιστώνει τα ακόλουθα: Α. Αναφορικά με τη διενεργηθείσα διαδικασία με αντικείμενο την προμήθεια των ειδών του τμήματος 14 (ελαιολιπαντικά Δήμου), οι αιτιάσεις που προβλήθηκαν με την προδικαστική προσφυγή της «...» για τα προϊόντα με αριθμό καταλόγου μελέτης 14 («Γράσσο») που προσέφερε η ανάδοχος «…» και 21 («Λάδι κινητήρα βενζίνης 4Τ SAE 15w50 δίκυκλα») που προσέφερε τόσο η ανάδοχος, όσο και η αποκλεισθείσα «...», άπτονταν τεχνικής φύσεως ζητημάτων και χαρακτηριστικών των εν λόγω ειδών, σχετικών με το αν αποδεικνύεται προσηκόντως η προδιαγραφή JASO MA (για το είδος 21) και αν η σύσταση του προσφερόμενου είδους 14 πληροί της απαιτήσεις της μελέτης. Ως εκ τούτου, οι αιτιάσεις αυτές, με τις οποίες αμφισβητήθηκε ευθέως η νομιμότητα της αποδοχής των δύο αυτών προσφορών, έχρηζαν, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ-Γ της παρούσας, αιτιολογημένης απαντήσεως από την αναθέτουσα αρχή, η οποία ουδόλως ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της αυτή με το έγγραφό των επί της προσφυγής απόψεών της προς την ΑΕΠΠ. Η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να απαντήσει εν προκειμένω αιτιολογημένα επί των εν λόγω ζητημάτων δεν αίρεται από την τυπικότητα του λόγου για τον οποίο απορρίφθηκε από την ΑΕΠΠ η προδικαστική προσφυγή κατά το αιτητικό αποκλεισμού της «…» και δη από το ότι η ενώπιον της ΑΕΠΠ προσβληθείσα 59/2020 – εν μέρει ανακλητική της 45/2020 – απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν περιείχε κεφάλαιο αναφορικά με την αποδοχή της τελευταίας αυτής εταιρίας στο διαγωνισμό, ούτε μπορούσε η προσφυγή να ερμηνευθεί ως βάλλουσα κατά της αρχικής και μη κατά τούτο ανακληθείσας αποδοχής της ίδιας εταιρίας στο διαγωνισμό, λόγω εκπνοής της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της σχετικής 45/2020 απόφασης. Και τούτο διότι, όπως εκτέθηκε στη σκέψη ΙΙ-Γ, η διακήρυξη επέβαλε την τήρηση αρχικώς όλων των σταδίων αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από το γνωμοδοτικό όργανο του διαγωνισμού και, μετά το πέρας της αξιολόγησης, την έκδοση μίας απόφασης της αναθέτουσας αρχής υποκείμενης σε προδικαστική προσφυγή, με την οποία θα μπορούσαν να προβληθούν από τους θιγόμενους διαγωνιζομένους παράπονα πλήττοντα οποιοδήποτε από τα προηγηθέντα στάδια της διαδικασίας. Και ναι μεν η έκδοση των 45 και 59/2020 αποφάσεων, με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή επελήφθη προώρως της περατώσεως του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν θα επαγόταν από μόνη της ουσιώδη πλημμέλεια της όλης διαδικασίας, ανεξαρτήτως του αν ιδρύεται ή όχι αρμοδιότητα μεμονωμένης έγκρισης των επιμέρους σταδίων αυτής, πλην διαφοροποιείται το ζήτημα εν προκειμένω, τουλάχιστον κατά το μέρος που αφορά την ανάδειξη της αναδόχου του τμήματος 14. Και τούτο διότι η παράτυπη τήρηση της προδιαγραφόμενης από τη διακήρυξη διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας ασκήθηκε – επίσης προώρως - προδικαστική προσφυγή απορριφθείσα για τυπικό λόγο κατά το μέρος που στρεφόταν κατά της «…», ενώ θα μπορούσαν οι συγκεκριμένες αιτιάσεις να προβληθούν και εξεταστούν στο σύνολό τους μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με εμπροθέσμως ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή κατά της κατακυρωτικής απόφασης, οδήγησε τελικώς στην ανάδειξη ως αναδόχου του τμήματος 14 εταιρίας, κατά της τεχνικής προσφοράς της οποίας παραμένουν αναπάντητες αιτιάσεις, με τις οποίες τίθεται εν αμφιβόλω η πλήρωση των προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη 14 και 21, τυχόν ακαταλληλότητα των οποίων θα επέσυρε την απόρριψη της προσφοράς για το σύνολο των ειδών του τμήματος. Αιτιολογημένης απαντήσεως έχρηζαν και οι ισχυρισμοί, που προβλήθηκαν κατά της «….», σε σχέση με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της, ανεξαρτήτως της τυπικότητας του λόγου απόρριψης της κατ’ αυτής προσφυγής (βλ. ομοίως ανωτέρω), καθώς και της κατάταξής της ως δεύτερης μειοδότριας του τμήματος 14, δοθέντος ότι, μετά την υφιστάμενη αμφισβήτηση της νομιμότητας της τεχνικής προσφοράς της αναδόχου, δεν μπορεί να προκαταληφθεί από το Κλιμάκιο η τελική κρίση της αναθέτουσας αρχής περί του παραδεκτού ή μη της ανάδειξής της. Πάσχει, περαιτέρω, η ελεγχόμενη διαδικασία ανάθεσης του τμήματος 14 και για τον πρόσθετο και σχετικό με την αποκλεισθείσα τελικώς «.» λόγο, ότι εσφαλμένως η αναθέτουσα αρχή υπέλαβε ότι η ΑΕΠΠ αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της τελευταίας αυτής εταιρίας, προχωρώντας, ακολούθως, στον αποκλεισμό της από τη διαδικασία διά της μη αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της. Και τούτο διότι, με την 424/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, δεν κρίθηκαν επί της ουσίας βάσιμοι οι προβληθέντες με την προσφυγή ισχυρισμοί κατά της εν λόγω εταιρίας, όπως εσφαλμένως υπέλαβε, κατά τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή, αλλά, αντιθέτως, κρίθηκε η προσφορά της ασαφής και χρήζουσα διευκρινίσεων (με αναζήτηση από τον οικονομικό φορέα έγγραφης επιστολής του Γ.Χ.Κ. περί πλήρωσης και της αμφισβητούμενης ως άνω προδιαγραφής υπό τους όρους του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων), με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η άνευ παροχής των διευκρινίσεων αυτών αποδοχή της εταιρίας στη συνέχεια του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, ο ενδεδειγμένος τρόπος συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής προς την 424/2020 απόφαση, θα συνίστατο στην κλήση της εταιρίας να παράσχει διευκρινίσεις αναφορικά με την πλήρωση της αμφισβητούμενης για το είδος 21 προδιαγραφής JASO MA όπως εκτίθεται στην απόφαση της ΑΕΠΠ και στη διατύπωση, ακολούθως, νέας αιτιολογημένης κρίσης για τη συμφωνία του είδους αυτού με το σύνολο των προδιαγραφών της μελέτης, ενέργειες στις οποίες ουδόλως προέβη εν προκειμένω η αναθέτουσα αρχή, κατά παράβαση όχι μόνο της απορρέουσας από το άρθρο 367 παρ. 3 του ν. 4412/2016 υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, αλλά και του άρθρου 102 παρ. 5 του ίδιου νόμου, που κατοχυρώνει δεσμία αρμοδιότητα αυτής να ζητήσει διευκρινίσεις, όταν οι διαπιστωθείσες ασάφειες της προσφοράς επισύρουν τον αποκλεισμό του υποψηφίου, όπως συμβαίνει εν προκειμένω με την απαίτηση πλήρωσης της προδιαγραφής JASO MA. Και η πλημμέλεια αυτή παρίσταται εν προκειμένω ουσιώδης, στο μέτρο που δεν αποσφραγίσθηκε η προσφορά της «...» και, επομένως, δεν είναι γνωστή η θέση της στην οικεία σειρά μειοδοσίας..Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μεταξύ του Δήμου … και της εταιρίας «..» (τμήμα 14 της 27106/29.11.2019 διακήρυξης), κατά τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/68/2015

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις  που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Τα φερόμενα ως δικαιούχα του επίμαχου χρηματικού εντάλματος ΑμεΑ νομίμως συνέχισαν       να απασχολούνται στην ..., σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν.3227/2004, που επιτρέπει την τοποθέτησή   τους σε θέση της εταιρείας και τη συνέχιση παροχής της εργασίας τους, καθόσον απασχολούνταν στην εταιρεία, με σχέση εργασίας ορισμένου   χρόνου, κατ’ εφαρμογή προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. νέων θέσεων εργασίας ΑμεΑ και το αρμόδιο Δ.Σ. της εταιρείας, μετά από εκτίμηση των αναγκών της, δήλωσε ότι επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής τους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο έγκριση της εξ Υπουργών Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. και, κατ' άρθρο ένατο     παρ. 21 του ν.4057/2012, απόφαση κατανομής τους από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επομένως, ο σχετικός, προβαλλόμενος από τη διαφωνούσα Επίτροπο, μοναδικός λόγος  μη νομιμότητας των εντελλόμενων με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπανών πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.   Το υπ’ αριθ. 13, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας ..", ποσού 6.611,44 ευρώ, δεν πρέπει, κατά τα οριζόμενα στην 10η σκέψη της παρούσας πράξης, να θεωρηθεί.