Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.41
ΦΕΚ: 663/Β/02.03.2017

Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

80189/2019

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


88408/2020

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


41075/2018

Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


61763/2022

Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


124384/2019

Τροποποίηση της 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


133291/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88408/24-8-2020 υπουργικής απόφασης “Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” ως ισχύει, για την προσθήκη Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.


82334/2018

Τροποποίηση της αριθμ. 20886/20-2-2017 (ΦΕΚ 663/Β΄/2-3-2017) απόφασης με θέμα «Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


112696/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 (Β’ 3221) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 124384/02-12-2019 (Β’ 4617) όμοια.


53717/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41075/16-04-2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” (Β΄ 1419) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 65201/18-06-2018 (Β΄ 2628) και 18534/ 12-02-2019 (Β΄ 674) υπουργικές αποφάσεις.


7478/2021

Τροποποίηση της υπ ’ αρ. 88408/24-8-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».