Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 3103/B/20.06.2022

Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Σχετικά Έγγραφα

80189/2019

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


88408/2020

Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


20886/2017

Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


124384/2019

Τροποποίηση της 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».


47417/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 3221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 124384/0212-2019 (Β’ 4617), 112696/ 18-10-2021 (Β’ 4900) και 2042/11-01-2022 (Β’ 98) όμοιες.


112696/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 (Β’ 3221) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 124384/02-12-2019 (Β’ 4617) όμοια.


2042/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80189/31-07-2019 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2019 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 3221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 124384/02-12-2019 (Β’ 4617) και 112696/ 18.10.2021 (Β’ 4900) όμοιες.


47165/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88408/24.8.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’  3810), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’  αρ. 133291/15.12.2020 (Β’  5633), 7478/22.1.2021 (Β’ 281) και 23761/3.3.2022 (Β’ 1198) όμοιες.


41075/2018

Συμφωνίες- πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


7478/2021

Τροποποίηση της υπ ’ αρ. 88408/24-8-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».