Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

234410/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016, 2084/1992

«Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022». ΑΔΑ:ΨΣΙΜ46ΜΑΠΣ-ΓΩΜ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Σ40/63/1129189/2018

Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.(ΑΔΑ:ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ)  ΕΓΚ/43/2018


Σ23/1/2022

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς».ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2022 ΑΔΑ:6Ν8Φ46ΜΑΠΣ-ΙΓΛ


514737/2022

«Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ’ εφαρμογή του Ν.4892/2022»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2022  ΑΔΑ:Ψ3ΑΥ46ΜΑΠΣ-ΜΑ4


342933/2023

«Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης επιλογής φορέα Κύριας Ασφάλισης και καταβολής εισφορών για τα πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και υπάγονταν λόγω ιδιότητας και για την αυτή απασχόληση, σε δύο ή περισσότερους φορείς μέχρι 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4892/2022».ΑΔΑ:Ω84046ΜΑΠΣ-Γ23


Φ21250/54240/Δ16.1323/2019

Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς - Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016.(ΑΔΑ:6ΚΦ2465Θ1Ω-49Β) 


ΙΚΑ/Α23/596/32/2014

ΙΚΑ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22.ΘΕΜΑ Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ, εφόσον η σχέση εργασίας των ασφαλισμένων του με οποιαδήποτε Τράπεζα λυθεί μέχρι 27-3-14. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4237/14 - Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31-12-92 ασφαλισμένων στο τεως ΤΣΠ-ΑΤΕ. Παράταση μέχρι 28-2-14 της οριζόμενης στην περ. θ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/12 προθεσμίας. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στους εντασσόμενους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Φορείς ή Κλάδους (Ν. 4075/12 και 4218/13)(ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6)

ΝΣΚ/82/2020

Εάν η υπαγωγή των ασφαλισμένων των π. Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 περί μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς, λαμβάνει χώρα με τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ή από τη θέση σε ισχύ της διάταξης (1.1.2017), έστω και αν η σχετική αίτηση έχει κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ή από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.Η υπαγωγή των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν σαράντα χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 για το χρόνο που ίσχυσε μέχρι την κατάργησή του με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4670/2020, πρέπει να λάβει χώρα από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης (ομόφωνα).


Φ.10141/67399/2021

Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως παλαιών ή νέων βάσει του ν. 2084/1992 σε περίπτωση ασφάλισης μόνον για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος ΑΔΑ: ΩΜΞ546ΜΤΛΚ-652


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/827977/2018

Τροποποίηση της εγκυκλίου 14/2018 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 14/2018 της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.(ΑΔΑ:6Α8Υ465ΧΠΙ-0Η7) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2018


Δ.ΑΣΦ/1179/1484463/2018

«Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016».(ΑΔΑ:ΩΦ2Η465ΧΠΙ-ΧΦΦ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2018