Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4892/2022 , ΕΦΚΑ/Δ.ΕΙΣΦ.Μ/144/2017 , 65531/2020 , Φ.10043/οικ.14224/430/2017

«Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ’ εφαρμογή του Ν.4892/2022»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/2022  ΑΔΑ:Ψ3ΑΥ46ΜΑΠΣ-ΜΑ4

Σχετικά Έγγραφα

234410/2022

«Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022». ΑΔΑ:ΨΣΙΜ46ΜΑΠΣ-ΓΩΜ


514214/2022

«Επικουρική ασφάλιση των Μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, και απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ( ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ »ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2022 ΑΔΑ:9Φ0Ξ46ΜΑΠΣ-ΠΨΟ 


Σ23/1/2022

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς».ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2022 ΑΔΑ:6Ν8Φ46ΜΑΠΣ-ΙΓΛ


72049/2022

«Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021». ΑΔΑ: 9ΨΥ746ΜΑΠΣ-ΔΚΖ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2022


469954/2022

Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης). Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων. ΑΔΑ:ΡΙΓΒ46ΜΑΠΣ-ΚΥΚ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2022


125966/2021

«Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» ΑΔΑ:9ΕΕΣ4691Ω2-ΘΦΩ    ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2021

157213/2022«Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» ΑΔΑ:ΨΕ044691Ω2-8Φ4

39557/2022«Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» ΑΔΑ:ΩΧ8Ο4691Ω2-Δ9Ν

100/2022«Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου»ΑΔΑ:ΨΘΓΦ4691Ω2-ΓΜΦ

148047/2021 «Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» ΑΔΑ: ΨΠΓ84691Ω2-ΗΩ7

2456/2022«Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» ΑΔΑ: 6Υ1Φ4691Ω2-8ΓΝ


Αριθμ. 88970/2021

Προκήρυξη δράσης «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου».

93651/2022 ΦΕΚ: 5226/Β/07.10.2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/10-11-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β’ 5347)

27302/2022- ΦΕΚ: 1390/Β/2022 -Τροποποίηση της υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης ’’Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου’’» (Β’ 5347).

148047/2021 «Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» ΑΔΑ: ΨΠΓ84691Ω2-ΗΩ7


ΝΣΚ/35/2022

Ερωτάται εάν υπάλληλοι που απασχολούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον τομέα της καθαριότητας με το καθεστώς των ασφαλιστικών μέτρων, δύνανται να απασχοληθούν υπερωριακά, σύμφωνα με την απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ανωτέρω Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/17681/1377/2022 (Β΄60).(...)Oι πρώην συμβασιούχοι που απασχολούνται προσωρινά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον τομέα της καθαριότητας, λόγω συμμόρφωσης της διοίκησης με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δύνανται να απασχοληθούν και υπερωριακά, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ανωτέρω Υπουργείου, με την οποία εγκρίθηκε η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση υπαλλήλων που υπηρετούν στο ίδιο Υπουργείο, για την αντιμετώπιση των επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης, όπως αποτυπώνεται στις αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης οι εργασίες αυτές επιβάλλονται για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών καθαριότητας που συνεπάγεται η υπερωριακή εργασία των λοιπών υπαλλήλων που εργάζονται υπερωριακά και συγκροτούν τα προβλεπόμενα στην απόφαση συνεργεία (κατά πλειοψηφία).


Φ.79174/50331/2020

Νέες διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: άρθρο 39 του ν.4604/2019 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 36 του ν.4674/2020 – Γνωμοδότηση αριθ. 86/2020 Ν.Σ.Κ. ΑΔΑ: ΨΣΤ046ΜΤΛ6-21Υ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 274/2022


ΝΣΚ/74/2021

Εάν αν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 & 16 του ν. 3586/2007 και της με αρ. 242/Συν.22/16-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ α) σε πρώην υπαλλήλους του Φορέα, οι οποίοι όταν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση δανείου ήταν εν ενεργεία, αλλά όταν διαβιβάσθηκαν τα αιτήματά τους στο Δ.Σ., προς έγκριση, είχαν παραιτηθεί και πλέον αναμένουν την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης, β) σε υπαλλήλους που απασχολούνται στον Φορέα κατόπιν δικαστικών μη τελεσίδικων αποφάσεων, γ) σε υπάλληλο που έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία, στην περίπτωση που αυτός ασκήσει εμπρόθεσμα και νομότυπα προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ και δ) σε πρώην υπαλλήλους του Φορέα που είναι πλέον συνταξιούχοι.(...)Η νομιμότητα των ατομικών διοικητικών πράξεων κρίνεται, όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου έκδοσής τους. Η απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου, υφίσταται από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση για συνταξιοδότηση. Η αρμοδιότητα της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ για χορήγηση έντοκου προσωπικού δανείου στους υπαλλήλους του, έχει μεν τον χαρακτήρα διακριτικής ευχέρειας, πλην όμως η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής επιβάλλεται να γίνει σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Συνεπεία των ανωτέρω δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών α) σε υπαλλήλους, οι οποίοι όταν υπέβαλαν τις αιτήσεις τους ήταν εν ενεργεία, αλλά όταν διαβιβάσθηκαν τα αιτήματά τους προς έγκριση στο Δ.Σ., είχαν παραιτηθεί, ούτε είναι δυνατή στο μέλλον η χορήγηση δανείου εκτάκτων αναγκών σε όμοιες περιπτώσεις, β) σε υπαλλήλους που απασχολούνται στον Φορέα κατόπιν δικαστικών αποφάσεων που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, γ) σε υπάλληλο που έχει τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και δ) σε πρώην υπαλλήλους του Φορέα που είναι πλέον συνταξιούχοι.