Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 1259/Β/17.03.2022

Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της Υπηρεσίας ΝΑΤΟ Support και Procurement Agency (NSPA).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

123712 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία. 26612 EΞ 2022/28-02-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της Υπηρεσίας ΝΑΤΟ Support και Procurement Agency (NSPA)» (Β’ 1259).


2/24453/0026/2020

Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης συντήρησηςεκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού ΝΑΤΟ Support & Procurement Organization (NSPO) και της Υπηρεσίας αυτού ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency (NSPA).

26612 ΕΞ 2022- ΦΕΚ: 1259/Β/17.3.2022: Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 2/24453/0026/17-09-2020 (Β’ 4171) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.


125246 ΕΞ 2022

Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνιτών των Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού NSPO και της Υπηρεσίας αυτού NSPA (πρώην NAMSA).


2/59134/0026/2011

«Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνιτών των Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού NSPO και της υπηρεσίας αυτού NSPA (πρώην NAMSA)».


ΝΣΚ/44/2019

Νομιμότητα ανάθεσης της διενέργειας διαγωνισμού από την υπηρεσία NSPA του ΝΑΤΟ, για την τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη των εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.).(...)Είναι νόμιμη η ανάθεση της διενέργειας διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη των εναέριων μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στην υπηρεσία του NSPA (Nato Support and Procurement Organization), κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ομόφ.).


ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών στην προμήθεια ανταλλακτικών, παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης – εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 


ΠΔ 59/2009

Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


Ν.1340/1983

Τροποποίηση διατάξεων Ν.Δ 714/70  «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και συναφών διατάξεων.


ΕΣ/ΤΜ.7/355/2009

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.(...)Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι οι εντελλόμενες με τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες, καθόσον οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, δεν δικαιούνται των προαναφερόμενων μέσων ατομικής προστασίας, αφού δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαιούχων της Κ.Υ.Α. 53361/2.10.2006 και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει αυτά να θεωρηθούν.


Ελ.Συν.Κλ.Τμ.4/186/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:(..) Ακολούθως το Γενικό Νοσοκομείο ... προσκόμισε: α) το 17256/2.11.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διοικητικής και Οικονομικής Διεύθυνσης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι η δαπάνη της 25/9.4.2013 προηγούμενης σύμβασης ανήλθε τελικώς στο ποσό των 6.122,94 ευρώ (Χ.Ε. 335/2014, ποσού 5.495,64 ευρώ και Χ.Ε. 252/2015, ποσού 627,30 ευρώ) και ότι δεν πραγματοποιήθηκε αγορά ανταλλακτικών εκτός αυτών που προβλεπόταν από τη σύμβαση αυτή (25/2013), β) το 16558/19.10.2016 έγγραφο του Υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του πιθανού προϋπολογισμού (8.750 ευρώ με ΦΠΑ) της επτάμηνης σύμβασης. Ειδικότερα, στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η προηγούμενη ετήσια σύμβαση περιελάμβανε ένα (1) service/έτος, μόνο τα αναλώσιμα, τυχόν έκτακτη κλήση χρεωνόταν με 700 ευρώ και ότι «από την εμπειρία μας για τα τέσσερα μηχανήματα απαιτείται κατά μέσο όρο μία (1) κλήση το μήνα, που σημαίνει 12Χ700 = 8.400 ευρώ, οπότε η ετήσια επιβάρυνση ανέρχεται σε 8.400+6.100 = 14.500». Περαιτέρω, στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η προτεινόμενη νέα σύμβαση, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση, ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, περιλαμβάνει δύο service/έτος, αναλώσιμα και ανταλλακτικά και απεριόριστο αριθμό κλήσεων. Ωστόσο, ούτε από τα ανωτέρω στοιχεία που προσκομίστηκαν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού του πιθανού προϋπολογισμού 8.750,00 ευρώ (με ΦΠΑ) της επτάμηνης σύμβασης συντήρησης των τεσσάρων (4) αναπνευστήρων της Μ.Ε.Θ., ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος της δαπάνης της 25/9.4.2013 προηγούμενης σύμβασης, ετήσιας διάρκειας. Ειδικότερα, εφόσον η αξία της 25/9.4.2013 προηγούμενης σύμβασης ανήλθε συνολικά στο ποσό των 6.122,94 ευρώ και δεν απαιτήθηκε η αγορά επιπλέον ανταλλακτικών, ενώ δεν προκύπτει ότι το Νοσοκομείο επιβαρύνθηκε κατά το διάστημα αυτό με επιπλέον έκτακτες κλήσεις (βλ. το 17256/2.11.2016 έγγραφο), από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν αιτιολογείται επαρκώς η τόσο μεγάλη αύξηση του πιθανού προϋπολογισμού της νέας σύμβασης και συνακόλουθα ότι ο προϋπολογισμός αυτός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές τις διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.