Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών στην προμήθεια ανταλλακτικών, παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης – εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

26612 ΕΞ 2022

Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της Υπηρεσίας ΝΑΤΟ Support και Procurement Agency (NSPA).


123712 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία. 26612 EΞ 2022/28-02-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της Υπηρεσίας ΝΑΤΟ Support και Procurement Agency (NSPA)» (Β’ 1259).


2/24453/0026/2020

Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης συντήρησηςεκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού ΝΑΤΟ Support & Procurement Organization (NSPO) και της Υπηρεσίας αυτού ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency (NSPA).

26612 ΕΞ 2022- ΦΕΚ: 1259/Β/17.3.2022: Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 2/24453/0026/17-09-2020 (Β’ 4171) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.


Π.Δ.79/2016

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α’ 82).


Π.Δ.53/2018

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄ 82).


2/59134/0026/2011

«Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνιτών των Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού NSPO και της υπηρεσίας αυτού NSPA (πρώην NAMSA)».


125246 ΕΞ 2022

Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης - συντήρησης - εκπαίδευσης χειριστών και τεχνιτών των Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού NSPO και της Υπηρεσίας αυτού NSPA (πρώην NAMSA).


ΝΣΚ/44/2019

Νομιμότητα ανάθεσης της διενέργειας διαγωνισμού από την υπηρεσία NSPA του ΝΑΤΟ, για την τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη των εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.).(...)Είναι νόμιμη η ανάθεση της διενέργειας διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη των εναέριων μέσων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στην υπηρεσία του NSPA (Nato Support and Procurement Organization), κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ομόφ.).


ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης πλωτών μέσων  για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών